Netipiniai aktai

Netipiniai aktai yra aktų, kuriuos priima Europos institucijos, kategorija. Šie aktai gali būti susiję su Europos Sąjungos (ES) vidaus struktūra arba būti plačiau taikomi tam tikroms politikos sritims.

SANTRAUKA

ĮŽANGA

Netipiniai aktai yra ES institucijų priimami aktai. Jie apibūdinami kaip „netipiniai“, nes nėra priskiriami teisės aktams, numatytiems Sutartyje dėl ES veikimo ( 288, 289, 290, 291 ar 292 straipsniai).

Netipinių aktų gali būti labai įvairių. Vieni yra numatyti kituose ES steigimo sutarčių straipsniuose, kiti priklauso nuo institucinės praktikos.

Netipiniai aktai skirstomi pagal jų taikymą, kuris paprastai yra politinis. Kai kurie aktai gali būti privalomi, tačiau tik ES institucinėje struktūroje.

SUTARTYSE NUMATYTI NETIPINIAI AKTAI

ES institucijų darbo tvarkos taisyklės yra netipiniai aktai. Steigimo sutartyse nustatyta, kad ES institucijos priima savo darbo tvarkos taisykles.

Šiose taisyklėse nustatoma ES institucijų struktūra, veikla ir vidaus darbo tvarkos taisyklės. Jos yra privalomos tik atitinkamai institucijai.

Steigimo sutartyse taip pat numatyti kiti aktai, priimami ES institucijų politinio dialogo kontekste. Iš esmės šių aktų tikslas – palengvinti institucijų darbą ir bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, pagal vidaus susitarimų priėmimo tvarką Taryba gali skirti Europos Komisijai derybų dėl susitarimų gaires.

Institucijos taip pat gali organizuoti bendradarbiavimą tarpinstituciniais susitarimais. Tokie susitarimai irgi yra netipiniai aktai. Jie yra privalomi, tačiau tik susitarimą pasirašiusioms institucijoms.

SUTARTYSE NENUMATYTI NETIPINIAI AKTAI

Kiekviena ES institucija rengia įvairius dokumentus, skirtus savo veiklai.

Pavyzdžiui, Europos Parlamentas išreiškia tam tikras savo politines pozicijas tarptautiniu lygmeniu rengdamas rezoliucijas arba deklaracijas. Taryba po savo susitikimų reguliariai priima išvadas, rezoliucijas arba gaires. Šiais aktais iš esmės išreiškiama institucijų nuomonė tam tikrais europiniais arba tarptautiniais klausimais. Jie yra visuotinai taikomi, tačiau nėra privalomi.

Komisija taip pat priima kelis sau būdingus netipinius aktus. Ji rengia komunikatus, kuriais paprastai pristatomos naujos politikos programos. Be to, Komisija priima žaliąsias knygas, skirtas pradėti viešąsias konsultacijas tam tikrais Europos klausimais. Šiais dokumentais Komisija renka reikalingą informaciją prieš rengdama pasiūlymą dėl kokio nors teisės akto. Atsižvelgdama į žaliųjų knygų rezultatus Komisija kartais priima baltąsias knygas, kuriose išdėstomi išsamūs pasiūlymai dėl Europos veiksmų.

paskutinis atnaujinimas 10.11.2015