ES tarptautinės konvencijos ir susitarimai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnis

KAS SAKOMA ES SUTARTYSE APIE ES KONVENCIJAS IR SUSITARIMUS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarptautiniai susitarimai (konvencijos, sutartys)

Tarptautiniai susitarimai yra sudaromi tarp ES ir kito viešosios tarptautinės teisės subjekto, t. y. valstybinės ar tarptautinės organizacijos. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 216 straipsnyje apibrėžiami atvejai, kai ES gali sudaryti tokius susitarimus. Aptartos ir pasirašytos sutartys, atsižvelgiant į sutarties objektą, gali būti ratifikuojamos antrinės teisės aktu.

Be to, tarptautiniai susitarimai su ES nepriklausančiomis šalimis arba tarptautinėmis organizacijomis yra laikomi neatskiriama ES teisės dalimi. Šie susitarimai nėra pirminės ar antrinės teisės aktai ir priskiriami sui generis kategorijai. Vadovaujantis kai kuriais ESTT sprendimais, kartais šie susitarimai gali turėti tiesioginį poveikį ir jų teisinė galia yra viršesnė už antrinės teisės aktų teisinę galią, todėl antrinės teisės aktai turi atitikti tarptautinius susitarimus.

BE to, SESV 207 straipsniu reglamentuojama ES prekybos politika – pagrindinė ES išorės kompetencija ir jos santykių su kitomis pasaulio šalimis esminis elementas.

Tarptautinių susitarimų pavyzdžiai:

Jei susitarimo dalykas nepatenka į išimtinę ES kompetenciją, šį susitarimą turi pasirašyti ir ES šalys. Tai – vadinamieji mišrūs susitarimai. Tai reiškia, kad susitariančiosios šalys su ES nepriklausančiomis susitariančiosiomis šalimis yra ne tik ES, bet ir ES šalys. Pasirašius mišrų susitarimą gali tekti priimti ES vidaus aktą, pagal kurį pasidalijami ES šalių ir ES įsipareigojimai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis. Sąjungos išorės veiksmai. V antraštinė dalis. Tarptautiniai susitarimai. 216 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 144)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis. Sąjungos išorės veiksmai. II antraštinė dalis. Bendra prekybos politika. 207 straipsnis (EB sutarties ex 133 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 140–141)

paskutinis atnaujinimas 13.03.2020