Tarptautiniai susitarimai ir ES išorės kompetencija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 3 straipsnis

SESV 4 straipsnis

SESV 207 straipsnis

SESV 216 straipsnis

KOKS ŠIŲ STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Jais nustatomi ES teisiniai įgaliojimai derėtis dėl tarptautinių susitarimų ir sudaryti juos, taip pat jos kompetencija, išimtinė ar pasidalijamoji, sudaryti tokius susitarimus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarptautiniai susitarimai (konvencijos, sutartys)

ES išorės kompetencija

Išimtinė kompetencija ir pasidalijamoji kompetencija

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija — Pirmoji dalis — Principai — I antraštinė dalis — Sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys — 3 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 51)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Pirmoji dalis – Principai. I antraštinė dalis – Sąjungos kompetencijos kategorijos ir sritys – 4 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 51–52)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai. II antraštinė dalis – Bendra prekybos politika. 207 straipsnis (EB sutarties ex 133 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 140–141)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai. V antraštinė dalis – Tarptautiniai susitarimai – 216 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 144)

paskutinis atnaujinimas 08.04.2020