Lisabonos sutartis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Instituciniai pakeitimai

Europos Parlamentas:

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių arba vyriausybių vadovai. Tai suteikia ES didesnį tęstinumą ir nuoseklumą. Oficialiai ji pripažįstama ES institucija, kuri nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus.

Pakeitus ankstesnę rotacijos kas šešis mėnesius sistemą, pirmininkas renkamas balsų dauguma 30 mėnesių laikotarpiui ir gali būti perrenkamas.

Taryba

Taryba, tvirtindama teisės aktus, taiko naujas daugumos balsavimo taisykles. Balsų dauguma pasiekiama, kai pasiūlymui pritaria 55 % ES šalių, atstovaujančių ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų. Kad pasiūlymo priėmimas būtų užblokuotas, prieš jį turi balsuoti bent keturios šalys.

Svarstydama teisės aktų projektus ir balsuodama dėl jų Taryba posėdžiauja viešai.

Europos Komisija

Komisijos pirmininkas:

ES Teisingumo Teismas

Išplečiama Teismo jurisdikcija, kuriai dabar priklauso visos ES politikos sritys, išskyrus bendrą užsienio ir saugumo politiką.

Europos Centrinis Bankas (ECB)

ECB oficialiai pripažįstamas ES institucija ir yra įtrauktas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 13 straipsnį.

Bendra užsienio ir saugumo politika

Sutartimi:

Kiti pakeitimai

ES politikos sritys

Ankstesnė ramsčio struktūra pakeičiama nauju kompetencijų pasiskirstymu:

Demokratijos stiprinimas

Sutartimi:

Pasitraukimas iš ES

Sutartyje pirmą kartą numatoma oficiali procedūra, jei ES šalis nori pasitraukti iš ES (ES sutarties 50 straipsnis, žr. santrauką „Derybos su Jungtine Karalyste (1) pagal 50 straipsnį“).

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d., o įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Lisabonos sutartis labiausia buvo įkvėpta Sutarties dėl Konstitucijos Europai. Konstitucija buvo siekiama pakeisti ES steigimo sutartis vienu dokumentu. Ji pasirašyta Romoje 2004 m. spalio 29 d. Tam, kad konstitucija įsigaliotų, ją turėjo ratifikuoti visos (tuometinės) 27 ES šalys (ratifikavo 17). 2005 m. ji buvo atmesta per nacionalinius referendumus Prancūzijoje ir Nyderlanduose.

Tuo tarpu Lisabonos sutartimi tos sutartys yra iš dalies keičiamos, kaip tai padaryta Amsterdamo ir Nicos sutartimis. Joje yra dauguma institucinių ir politinių reformų, numatytų Sutartyje dėl Konstitucijos Europai.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Demokratinė lygybė: ES privalo laikytis piliečių, kuriems jos institucijos, įstaigos ir organai skiria vienodą dėmesį, lygybės principo (ES sutarties 9 straipsnis).
Atstovaujamoji demokratija: piliečiai ES lygiu yra tiesiogiai atstovaujami Europos Parlamente.
Dalyvaujamoji demokratija: ES piliečiai turi teisę dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese ir bendrauti su ES institucijomis, pavyzdžiui, vykdant dialogą per pilietinės visuomenės organizacijas, kurių nariai jie yra.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. (OL C 306, 2007 12 17, p. 1–271)

paskutinis atnaujinimas 15.12.2017(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).