Kompetencijos pasidalijimas Europos Sąjungoje

 

SANTRAUKA

ES įgyvendina tik tą kompetenciją, kurią jai suteikia Sutartys (suteikimo principas). Remiantis šiuo principu, ES gali veikti tik neperžengdama kompetencijos, kurią, siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, jai šiose Sutartyse suteikė ES šalys, ribų. Visa Sutartimis Sąjungai nepriskirta kompetencija priklauso ES šalims. Lisabonos sutartyje paaiškinamas kompetencijos pasidalijimas tarp ES ir jos šalių. Yra trys pagrindinės kompetencijos rūšys:

Trys pagrindinės kompetencijos rūšys

Specialioji kompetencija

ES gali imtis priemonių, užtikrinančių, kad ES šalys koordinuotų ekonominę, socialinę ir užimtumo politiką ES lygmeniu.

ES bendroje užsienio ir saugumo politikoje taikoma speciali sprendimų priėmimo tvarka, visų pirma ribotas Europos Komisijos ir Europos Parlamento dalyvavimas priimant sprendimus ir nedalyvavimas priimant teisės aktus. Šią politiką nustato ir įgyvendina Europos Vadovų Taryba (kurią sudaro ES šalių valstybių arba vyriausybių vadovai) ir Taryba (kurią sudaro visų ES šalių ministrai). Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovauja ES visais bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

Kompetencijos įgyvendinimas

ES kompetencijos įgyvendinimas grindžiamas dviem pagrindiniais principais, apibrėžtais Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje:

paskutinis atnaujinimas 26.01.2016