Teisėkūros procedūros

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 289 straipsnis

KOKS YRA SUTARTIES DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VEIKIMO 289 STRAIPSNIO TIKSLAS?

Pagal šį straipsnį pertvarkoma ankstesnė ES sprendimų priėmimo eiga ir sustiprinama ES galia priimti sprendimus bei imtis veiksmų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 289 straipsnyje nurodytos dviejų rūšių teisėkūros procedūros:

Įprasta teisėkūros procedūra

Specialios teisėkūros procedūros

Kaip galima suprasti iš pavadinimo, specialios teisėkūros procedūros yra įprastos teisėkūros procedūros išimtis. Jos taikomos tam tikrose opesnėse politikos srityse. Kitaip negu įprastos teisėkūros procedūros atveju, SESV nepateikiama tiksli specialių teisėkūros procedūrų apibrėžtis. Todėl šių procedūrų taisyklės kiekvienam atvejui nustatytos atskirai, procedūrų vykdymo sąlygas apibrėžiančiuose Sutarties straipsniuose.

Pagal specialias teisėkūros procedūras praktiškai vienintelė teisėkūros institucija yra Taryba. Parlamentas tiesiog dalyvauja procedūroje. Tad, priklausomai nuo aplinkybių, su juo tik konsultuojamasi (pavyzdžiui, kaip numatyta SESV 89 straipsnyje, kai sprendžiami klausimai dėl tarpvalstybinių policijos operacijų) arba jis duoda pritarimą (pavyzdžiui, kaip numatyta SESV 86 straipsnyje, kai sprendžiamas klausimas dėl Europos prokuratūros).

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis „Institucinės ir finansinės nuostatos“. I antraštinė dalis „Institucijas reglamentuojančios nuostatos“. 2 skyrius „Sąjungos teisės aktai, priėmimo procedūros ir kitos nuostatos“. 1 skirsnis „Sąjungos teisės aktai“ (289 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 172)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2017