Europos Parlamentas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnis

Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 223–234 straipsniai dėl Europos Parlamento vaidmens, sudėties ir veikimo

KOKS ŠIŲ STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Šiuose straipsniuose nustatomas Europos Parlamento (toliau – Parlamentas) vaidmuo, jo kompetencijos, sudėtis, įgaliojimai ir rinkimo tvarka.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Parlamentas yra Europos Sąjungos institucija, kurią tiesiogiai renka ES piliečiai, kad jiems atstovautų. Parlamentas atstovauja daugiau nei 500 mln. ES piliečių ir šia prasme įkūnija demokratinę galią. Jo būstinė yra Strasbūre (Prancūzija). Europos Parlamento nariai renkami penkerių metų kadencijai per tiesioginius rinkimus (nuo 1979 m.) vykstančiu laisvu ir slaptu balsavimu. Parlamento narių skaičius yra nustatytas kiekvienai ES šaliai. Parlamentas toks, koks jis yra šiandien, iš tiesų atsirado sujungus tris ankstesnes asamblėjas: Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB), Europos ekonominę bendriją (EEB) ir Europos atominės energijos bendriją (Euratomą) (pagal 1965 m. sujungimo sutartį).

Įgaliojimai

Parlamento įgaliojimai keitėsi peržiūrint Europos sutartis. Jis turi šiuos įgaliojimus:

Kompetencijos

Teisės aktai

Biudžetas

Parlamentas ir Taryba turi tokias pačias galias priimant metinį ES biudžetą. Biudžeto procedūrą sudaro po vieną svarstymą Parlamente ir Taryboje arba Taikinimo komitete, kuris sušaukiamas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl bendro teksto (SESV 314 straipsnis).

Vykdomoji priežiūra

Parlamentas gali vykdyti tam tikrą Komisijos, ES vykdomosios valdžios institucijos, kontrolę:

Sutarčių peržiūra

Sudėtis

Skirstant vietas tarp ES šalių atsižvelgiama į daugelį veiksnių:

Parlamento iniciatyva ir gavusi jo pritarimą Europos Vadovų Taryba vieningai priima sprendimą, nustatantį Parlamento sudėtį (ES sutarties 14 straipsnio 2 dalis). Pagrindinės taisyklės dėl Parlamento sudėties yra nustatytos ES sutartyse:

APIBENDRINAMOJI LENTELĖ

Sutartis

Straipsniai

Tema

Europos Sąjungos sutartis

14

Europos Parlamento vaidmuo ir sudėtis

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Europos Parlamento veikimas

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 14 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 22–23)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija (OL C 202, 2016 6 7, p. 1–388)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Protokolas (Nr. 6) dėl Europos Sąjungos institucijų, tam tikrų įstaigų, organų bei padalinių būstinių vietos (Vienintelio straipsnio a dalis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 265)

2013 m. birželio 28 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2013/312/ES, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis (OL L 181, 2013 6 29, p. 57–58)

paskutinis atnaujinimas 15.12.2017