Europos Komisija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnis

Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 244 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 245 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 246 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 247 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 248 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 249 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

SESV 250 straipsnis dėl Europos Komisijos vaidmens, sudėties, įgaliojimų ir veikimo

KOKS ŠIŲ SUTARTIES STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Šiais straipsniais nustatomas Europos Komisijos, kaip ES vykdomosios institucijos, vaidmuo, sudėtis, įgaliojimai, paskyrimo tvarka ir veikimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

1. Siūlo naujus įstatymus – Komisija yra vienintelė ES institucija, kuri oficialiai siūlo Europos Parlamentui ir Europos Tarybai priimti įstatymus.

2. Valdo ES politiką ir skiria ES finansavimą – Komisija kartu su Taryba ir Parlamentu nustato išlaidų prioritetus ir rengia bei vykdo metinį biudžetą.

3. Įgyvendina ES teisę – Komisija kartu su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu užtikrina, kad ES teisė būtų tinkamai taikoma visose ES šalyse.

4. Atstovauja ES tarptautiniu mastu – kalba visų ES šalių vardu tarptautinėse organizacijose (kaip antai Pasaulio prekybos organizacijoje – PPO).

Sudėtis

Pirmininkas

Paskyrimas

Apibendrinamoji lentelė

Europos Sąjungos sutartis

17

Komisijos vaidmuo ir sudėtis; Komisijos pirmininko paskyrimas ir įgaliojimai

Europos Sąjungos sutartis

18

Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimas ir įgaliojimai

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Komisijos veikimas

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 17 ir 18 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 26–27)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 4 skirsnis – Komisija. 244, 245, 246, 247, 248, 249 ir 250 straipsniai (OL C 202, 2016 6 7, p. 155–157)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gegužės 22 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimas 2013/272/ES dėl Europos Komisijos narių skaičiaus (OL L 165, 2013 6 18, p. 98)

paskutinis atnaujinimas 11.10.2017