Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2020/1783 dėl ES šalių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama pagerinti teismo proceso tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose efektyvumą ir jį paspartinti supaprastinant bei racionalizuojant įrodymų rinkimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, kai teismas* („prašantysis teismas“) prašo kitos ES šalies teismo („prašomasis teismas“) surinkti įrodymus arba nori pats tai padaryti.

Prašymai gauti įrodymus:

Teismas, kurio paprašyta surinkti įrodymus:

Teismas, norintis tiesiogiai rinkti įrodymus kitoje ES šalyje:

Teismas, paprašytas surinkti įrodymus, negali reikalauti iš prašančiojo teismo atlyginti mokesčius ar išlaidas, tačiau gali reikalauti kompensuoti:

ES šalys:

Komisija:

Reglamentas netaikomas Danijoje.

Panaikinimas

Reglamentu (ES) 2020/1783 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 (žr. santrauką).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.

Reglamentu (ES) 2020/1783 patikslinamas ir pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 (ir vėlesni jo pakeitimai), visų pirma numatant skaitmeninimo ir šiuolaikinių technologijų naudojimą siekiant paspartinti procesus ir sumažinti asmenims ir įmonėms tenkančias išlaidas bei sutrumpinti jų sugaištamą laiką.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teismas – nacionalinė institucija, kuri gali rinkti įrodymus (t. y. ne tik teisminė institucija).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) (OL L 405, 2020 12 2, p. 1–39)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1–24)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 26.01.2021