ES ir Šveicarijos prekybos susitarimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos

Reglamentas (EEB) Nr. 2840/72, sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos susitarimą

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Susitarimo pagrindiniai tikslai:

Tarifų ir netarifinių priemonių panaikinimas

Konkurencijos taisyklės

Abi šalys laikosi konkurencijos taisyklių, draudžiančių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, kartelius ir monopolius, ir valstybės pagalbos taisyklių.

Jungtinis komitetas

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro abiejų šalių atstovai. Komitetas:

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 1973 m. sausio 1 d. Vėliau prie susitarimo buvo pridėti keli protokolai.

KONTEKSTAS

ES ir Šveicarijos politiniai santykiai reglamentuojami daugiau kaip 100 „dvišalių“ susitarimų, apimančių daug aspektų, įskaitant mokslinius tyrimus ir inovacijas, Šengeno zoną, prieglobsčio politiką ir abipusį pripažinimą.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos (OL L 300, 1972 12 31, p. 189–280)

Vėlesni susitarimo daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2840/72, sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą bei nustatantis jo įgyvendinimo nuostatas ir sudarantis papildomą Susitarimą dėl 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo galiojimo Lichtenšteino Kunigaikštystei (OL L 300, 1972 12 31, p. 188)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (OL L 53, 2008 2 27, p. 5–17)

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 53, 2008 2 27, p. 52–79)

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, iš dalies keičiantis 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (OL L 23, 2005 1 26, p. 19–48)

Žr. konsoliduotą versiją.

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 369–429)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos pamatinis susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo (OL L 313, 1985 11 22, p. 6–8)

paskutinis atnaujinimas 10.09.2020