Ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant tam tikrų elementų maisto produktuose kontrolę

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/644, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę

Reglamentas (ES) 2015/705, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo metodai ir analizės metodų taikymo kriterijai, taikomi vykdant oficialią eruko rūgšties koncentracijos maisto produktuose kontrolę

Reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės metodus vykdant mikroelementų ir tam tikrų teršalų maisto produktuose kontrolę

Reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

Juose nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, skirti teršalų koncentracijai maiste tikrinti.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teršalai yra maiste esančios medžiagos, atsiradusios dėl maisto gamybos, pakavimo, vežimo ir laikymo arba iš aplinkos. Kadangi teršalai paprastai neigiamai paveikia maisto kokybę ir sukelia pavojų žmogaus sveikatai, ES ėmėsi priemonių teršalų koncentracijai maiste sumažinti. Maisto teršalams, keliantiems didžiausią susirūpinimą ES piliečiams, nustatoma maksimali koncentracija.

Šiuose keturiuose reglamentuose nurodomas Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės (11 straipsnio 4 dalis dėl mėginių ėmimo ir analizės metodų). Šis reglamentas vėliau buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) 2017/625 (žr. santrauką), jo 34 straipsnyje kalbama apie mėginių ėmimo ir analizės metodus.

Reglamentas (ES) 2017/644

Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai yra patvarūs aplinkos teršalai, daugiausia nedideli deginimo ar pramoninių procesų šalutiniai produktai. PCB naudojami gaminant elektros įrangą, rašalą, klijus, antipirenus ir dažus. Jie labai patvarūs ir labai tirpūs riebaluose, todėl PCB vis dar lieka ir gali kauptis gyvūnų riebaluose bei maisto grandinėje.

Reglamentas (ES) 2015/705

Eruko rūgštis paprastai yra tam tikrų augalų sėklose, tačiau įrodyta, kad vartojama dideliais kiekiais ji daro žalingą poveikį sveikatai.

Reglamentas (EB) Nr. 333/2007

Švinas, kadmis, gyvsidabris, alavas, 3-MCPD, 3-MCPD riebiųjų rūgščių esteriai, glicidil riebiųjų rūgščių esteriai, akrilamidas, benzo(a)pirenas ir kiti policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH) atsiranda maiste dėl aplinkos taršos, patenka iš pakuotės į gaminį, be to jie gali patekti į maisto grandinę perdirbant maistą ir biologiškai kauptis žmogaus audiniuose.

Švinas, kadmis, gyvsidabris ir perchloratas į maistą daugiausia patenka dėl aplinkos taršos bei pramoninių procesų. Alavo yra konservuotuose maisto produktuose, nes alavas iš skardinės patenka į gaminį.

3-MCPD riebiųjų rūgščių esteriai ir glicidilo riebiųjų rūgščių esteriai randami rafinuotame augaliniame aliejuje ir maisto produktuose, kuriuose yra šio aliejaus, jis neigiamai paveikia inkstus ir vyrų vaisingumą, kai viršijamas saugus kiekis.

Akrilamidas sudaro daug angliavandenių turinčiuose maisto produktuose juos kepant, skrudinant, kepant grilyje, riebaluose ir ant atviros ugnies. Benzo(a)pirenas ir kiti policikliniai aromatiniai angliavandeniliai atsiranda ne iki galo sudegus organinėms medžiagoms, jie randami daugelyje maisto produktų, pirmiausia grilyje keptoje mėsoje.

Reglamentas (EB) Nr. 401/2006

Mikotoksinai yra nuodingos medžiagos, kurias gamina grybas ir kurios gali užteršti maisto produktus bei pašarą įvairiuose maisto produktų tiekimo grandinės etapuose. Kai kurie mikotoksinai pasižymi kancerogeniniu poveikiu (kepenys ir inkstai).

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2017 m. balandžio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/644, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo ir analizės metodai, taikomi vykdant dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB koncentracijos tam tikruose maisto produktuose kontrolę, ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 589/2014 (OL L 92, 2017 4 6, p. 9–34)

2015 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/705, kuriuo nustatomi ėminių ėmimo metodai ir analizės metodų taikymo kriterijai, taikomi vykdant oficialią eruko rūgšties koncentracijos maisto produktuose kontrolę, ir panaikinama Komisijos direktyva 80/891/EEB (OL L 113, 2015 5 1, p. 29–37)

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2007, nustatantis mėginių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio, neorganinio alavo, 3-MCPD ir benzo(a)pireno koncentracijos maisto produktuose kontrolę (OL L 88, 2007 3 29, p. 29–38)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 333/2007 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2006, nustatantis ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL L 70, 2006 3 9, p. 12–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/2093, kuriuo dėl 3-monochlorpropan-1,2-diolio (3-MCPD) riebalų rūgščių esterių, glicidilo riebalų rūgščių esterių, perchlorato ir akrilamido analizės iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 333/2007 (OL L 317, 2019 12 9, p. 96–101)

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL L 364, 2006 12 20, p. 5–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020