Europos verslo statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatomos taisyklės:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos verslo statistika apima:

Europos statistinių verslo registrų sistema yra patikimas šaltinis, kuriuo naudojamasi nustatant aukštos kokybės ir suderintas statistinių verslo registrų populiacijas, kurių reikia Europos statistikai rengti. Ją sudaro:

ES šalių nacionalinės statistikos institucijos gali naudotis šiais šaltiniais rengdamos verslo statistiką ir kurdamos nacionalinius statistinius verslo registrus:

Europos verslo statistika apima šias sritis:

Kiekviena sritis turi apimti vieną ar daugiau pagrindinių temų, kaip antai verslo populiaciją, veiklą ir rezultatus, IRT naudojimą ir e. prekybą, MTP sąnaudas, pasaulines vertės grandines ir tarptautinę prekybą prekėmis bei paslaugomis. Reglamento I priede šios temos išsamiai aprašomos.

II priede nustatomas periodiškumas (kas mėnesį, kas ketvirtį, kasmet ar kas keletą metų), ataskaitinis laikotarpis ir kiekvienos temos statistinis vienetas.

ES šalys:

Specialios taisyklės taikomos Eurostatui, nacionalinėms statistikos institucijoms ir centriniams bankams bei Europos Centriniam Bankui keičiantis konfidencialiais duomenimis apie tarptautines grupes ir ES vidaus prekybą prekėmis, jeigu keičiamasi išimtinai statistikos tikslais.

Eurostatas:

Komisija gali priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiami teisės aktai, jeigu nesusidaro didelės papildomos sąnaudos ar našta nacionalinėms institucijoms, ar respondentams.

ES gali teikti finansinę paramą nacionaliniams statistikos institutams ir kitoms nacionalinėms institucijoms įvairiai veiklai vykdyti, kaip antai užtikrinant geresnę kokybę ar kuriant mažesnių sąnaudų metodus.

Panaikinimas

Šiuo reglamentu nuo nurodytos datos panaikinami šie teisės aktai:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Anksčiau statistinė informacija apie nacionalinio verslo ekonominę veiklą buvo renkama remiantis įvairiais teisės aktais. Todėl buvo neužtikrinamas būtinas nuoseklumas tarp atskirų statistikos sričių ir neskatinama laikytis integruoto požiūrio plėtojant, rengiant ir skleidžiant verslo statistiką. Nauju reglamentu pašalinami šie trūkumai.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (OL L 327, 2019 12 17, p. 1–35)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152,2009 6 16, p. 23–29)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 471/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija) (OL L 97, 2008 4 9, p. 13–59)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6–16)

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL L 171, 2007 6 29, p. 17–31)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL L 102, 2004 4 7, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo (OL L 7, 2004 1 13, p. 1–6)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL L 230, 2003 9 16, p. 1–3)

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1–15)

Žr. konsoliduotą versiją.

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.02.2020