Asmenų, pranešančių apie ES teisės pažeidimus, apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie ES teisės pažeidimus, apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos taisyklės ir procedūros, kaip apsaugoti pranešėjus, t. y. asmenis, kurie praneša* informaciją, kurią sužino vykdydami su savo darbu susijusią veiklą, apie ES teisės pažeidimus* pagrindinėse politikos srityse. Pažeidimai apima ir neteisėtus veiksmus ar neveikimą, ir piktnaudžiavimo praktiką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva taikoma pranešimams apie:

Šia direktyva papildomi specialūs ES teisės aktai, kurie jau apima pranešimo apie pažeidimus taisykles (visų pirma dėl finansinių paslaugų, pinigų plovimo, teroristų finansavimo, transporto saugos ir aplinkos apsaugos).

Šia direktyva nedaromas poveikis:

Ši direktyva taikoma įvairiems privačiajame ar viešajame sektoriuje dirbantiems pranešimų teikėjams, įskaitant tuos, kurie praneša informaciją apie pažeidimus po to, kai baigiasi jų darbo santykiai:

Asmuo, kuris viešai atskleidžia informaciją, yra saugomas, jeigu jis:

Pranešimų teikimo tvarka apima:

Teisinė apsauga

Asmuo, norėdamas gauti teisinę apsaugą, privalo:

Pranešėjai:

ES šalys privalo:

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2019 m. gruodžio 16 d. ES šalys turi ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 17 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pranešimas arba pranešimo teikimas: informacijos apie pažeidimus teikimas žodžiu ar raštu.
Pažeidimai: veiksmai arba neveikimas, kurie yra neteisėti arba prieštarauja ES aktų tikslui.
Atsakomasis veiksmas: tiesioginis arba netiesioginis elgesys darbe, kuris gali pakenkti pranešėjui.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1937 dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (OL L 305, 2019 11 26, p. 17–56)

paskutinis atnaujinimas 20.05.2020