Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos

Sprendimas 88/540/EEB dėl Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų sudarymo

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Laikydamosi bendrų įsipareigojimų šalys turi imtis atitinkamų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai saugoti nuo žalingų padarinių, kylančių arba galinčių kilti dėl žmogaus veiklos, keičiančios arba galinčios pakeisti ozono sluoksnį. Pirmiausia, remdamosi mokslo ir technikos žiniomis, šalys privalo:

Ozono sluoksnio tyrimai ir moksliniai stebėjimai, kuriuose dalyvauja šalys, tiesiogiai ar per tarptautines institucijas, vykdomi šiose srityse:

Be to, šalys privalo:

Šalių konferencija (kurioje atstovaujamos ir turi balsą visos pasirašiusios šalys):

Praėjus ketveriems konvencijos galiojimo metams, šalis gali pareikšti ketinimą išstoti iš konvencijos. Išstojimas įsigalioja po metų.

NUO KADA TAIKOMA ŠI KONVENCIJA IR SPRENDIMAS?

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Ozono sluoksnis – atmosferos ozono sluoksnis, juosiantis planetą.
Šalys – valstybės, kurios ratifikavo konvenciją.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Vienos konvencija dėl ozono sluoksnio apsaugos (OL L 297, 1988 10 31, p. 10–20)

1988 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 88/540/EEB dėl Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų sudarymo (OL L 297, 1988 10 31, p. 8–9)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 286, 2009 10 31, p. 1–30)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1005/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų – Europos ekonominės bendrijos deklaracija (OL L 297, 1988 10 31, p. 21–28)

1982 m. lapkričio 15 d. Tarybos sprendimas 82/795/EEB dėl atsargumo priemonių, susijusių su chlorfluormetano lygiu aplinkoje, stiprinimo (OL L 329, 1982 11 25, p. 29–30)

1980 m. kovo 26 d. Tarybos sprendimas 80/372/EEB dėl chlorfluormetano lygio aplinkoje (OL L 90, 1980 4 3, p. 45)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195–230)

paskutinis atnaujinimas 12.12.2019