Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

POT yra potencialiai pavojingos cheminės medžiagos, kurios gali būti perneštos per šalių sienas. Jos dažnai randamos toli nuo savo šaltinių ir išlieka aplinkoje, biologiškai kaupiasi* ir kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Gamybos kontrolės priemonės, tiekimas rinkai* ir naudojimas

Išimtys

Išleidimo mažinimas, sumažinimas iki minimumo ir panaikinimas

ES šalys turi:

Atliekos

Planavimas, stebėsena ir ataskaitų teikimas

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. liepos 15 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Biologiškai kauptis: susikoncentruoti gyvuose kūnuose.
Tiekimas rinkai: tiekimas arba pateikimas trečiajai šaliai už mokestį arba nemokamai. Importas taip pat laikomas tiekimu rinkai.
Gaminys: daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis.
Atliekų naudojimas: kaip apibrėžta Atliekų pagrindų direktyvoje, bet kokia operacija, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant jomis kitas medžiagas, kurios priešingu atveju būtų buvusios panaudotos konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje ekonomikoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (OL L 169, 2019 6 25, p. 45–77)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Vėlesni Direktyvos 2008/98/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1–849) Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 136, 2007 5 29, p. 3–280)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas dėl atsargumo principo (KOM(2000) 1 galutinis, 2000 2 2)

Protokolas prie 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos dėl patvarių organinių teršalų (OL L 81, 2004 3 19, p. 37–71)

paskutinis atnaujinimas 23.10.2019