Lakiųjų organinių junginių dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose išmetamas kiekis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva, dar vadinama „Dažų direktyva“, siekiama apriboti lakiųjų organinių junginių (LOJ*), susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, bendrą kiekį. Tai padėtų išvengti ar sumažinti oro taršą dėl LOJ indėlio į troposferos – žemiausio žemės atmosferos sluoksnio – ozono susidarymą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje nustatomos techninės specifikacijos, skirtos tam tikriems dažams, lakams ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktams. Iš esmės tai yra pastatams ar transporto priemonėms naudojamos dengimo medžiagos. Šie produktai išvardyti direktyvos A priede pateiktose subkategorijose.

Direktyva papildomas Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių ženklinimo. Ja ES šalys įpareigojamos užtikrinti, kad atitinkami produktai būtų parduodami tik tada, kai jų LOJ kiekis neviršija direktyvos II priede nustatytų ribų (30–750 g/l dažams ir lakams) ir kai jie atitinka ženklinimo reikalavimus. Etiketėje turi būti nurodyta:

Direktyvos II priede taip pat pateikiamos LOJ kiekio ribinės vertės, skirtos transporto priemonių pakartotinės apdailos produktams. Europos Komisija pritaikys šį sąrašą atsižvelgdama į technikos pažangą.

ES šalys turi pranešti monitoringo programos rezultatus ir parodyti atitiktį šiai direktyvai bei licencijuotų produktų kategorijas ir kiekį. Ataskaitos Komisijai turi būti teikiamos kas penkerius metus. Šalys turi leisti laisvai cirkuliuoti tiems gaminiams, kurie, paruošti naudoti, atitinka direktyvos reikalavimus. Jos taip pat turi nustatyti nuobaudas už nacionalinių taisyklių, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus ir užtikrinti jų vykdymą.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė ataskaitą, kurioje nagrinėjama:

Komisija taip pat pateikė ataskaitą, kurioje atsižvelgiama į dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų gamybos technologines naujoves. Ataskaitoje nagrinėjama plati taikymo sritis ir galimybės dar labiau sumažinti LOJ kiekį šios direktyvos taikymo srities produktuose, įskaitant galimą vidaus ir išorės darbams skirtų dažų atskyrimą.

Dažų direktyva iš dalies pakeista ankstesnė Direktyva dėl LOJ, susidarančių naudojant tirpiklius, emisijų (Direktyva 1999/13/EB, kuri vėliau buvo panaikinta Pramoninių išmetalų direktyva 2010/75/ES), iš taikymo srities pašalinant transporto priemonių pakartotinės apdailos papildomą veiklą (kelių transporto priemonių padengimą danga, kuris atliekamas kaip transporto priemonės remonto, konservavimo arba apdailos darbų dalis ne jų gamybos įrenginiuose). Šiai veiklai dabar taikoma Dažų direktyva.

Kaip išimtis („leidžianti nukrypti nuostata“) nereikalaujama, kad šiuos reikalavimus atitiktų dažai, lakai ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai, naudojami:

Monitoringo ir ataskaitų teikimo reikalavimai nuo 2021 m. liepos 16 d. panaikinami ir pakeičiami Reglamentu (ES) 2019/1020 dėl nacionalinės rinkos priežiūros strategijos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. balandžio 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2005 m. spalio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Lakusis organinis junginys (LOJ): bet kuris organinis junginys, kuris turi aukštą garų slėgį įprastoje kambario temperatūroje ir kurio pradinė virimo temperatūra yra žemesnė nei 250 °C, todėl daugybė molekulių išgaruoja ir patenka į aplinkinį orą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB (OL L 143, 2004 4 30, p. 87–96)

Vėlesni Direktyvos 2004/42/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1–44)

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 17, p. 1–31)

2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17–119)

Vėlesni Direktyvos 2010/75/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1–1355)

Žr. konsoliduotą versiją.

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų (OL L 309, 2001 11 27, p. 22–30)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.10.2019