Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema – informacija apie priimtus trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius (ECRIS-TCN)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo sukuriama centralizuota ES šalių, turinčių informacijos apie priimtus ne ES piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatoma:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai* kurioje nors ES šalyje, tapatybės informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti ES šalį, kurioje buvo priimtas toks nuosprendis. Jis taip pat taikomas ES piliečiams, kurie turi ir trečiosios šalies pilietybę. Informaciją apie patį apkaltinamąjį nuosprendį galima gauti tik iš apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios ES šalies, naudojantis ECRIS.

ECRIS-TCN techninę struktūrą sudaro:

Nacionalinės institucijos kiek įmanoma greičiau sukuria duomenų įrašą ECRIS-TCN apie kiekvieną trečiosios šalies pilietį, dėl kurio priimamas apkaltinamasis nuosprendis. Šį įrašą sudaro:

Nacionalinės institucijos gali naudotis ECRIS-TCN siekdamos gauti informacijos apie ankstesnius fizinio asmens apkaltinamuosius nuosprendžius, jei to reikia baudžiamojo proceso to asmens atžvilgiu vykdymo tikslais arba:

Eurojustas, Europolas ir EPPO:

Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos baudžiamojo proceso vykdymo tikslais gali teikti prašymus Eurojustui pateikti informaciją apie teistumą. Nustačius atitiktį*, ir ES šaliai davus sutikimą, Eurojustas praneša trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai atitinkamos ES šalies pavadinimą, kad trečioji šalis ar tarptautinė organizacija galėtų pateikti prašymą dėl išrašo iš tos ES šalies nuosprendžių registro.

Duomenys:

eu-LISA atsako už:

ES šalys atsako už:

Bet kuris asmuo arba bet kuri ES šalis, patyrę žalą dėl veiksmų, nesuderinamų su šiuo reglamentu, turi teisę gauti kompensaciją iš:

Trečiųjų šalių piliečiai gali kreiptis į ES šalies centrinę instituciją ir prašyti leisti jiems susipažinti su jų asmens duomenimis, juos pataisyti, ištrinti arba uždrausti juos naudoti.

Už bet kokį netinkamą ECRIS-TCN įvestų duomenų naudojimą taikomos sankcijos arba drausminės priemonės.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas stebi eu-LISA asmens duomenų tvarkymo veiklą ir ne rečiau kaip kas trejus metus atlieką auditą, kurio ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, ES šalių vyriausybėms ir Komisijai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. birželio 11 d. ES šalys imasi priemonių, būtinų, kad kuo greičiau būtų laikomasi šio reglamento siekiant užtikrinti tinkamą ECRIS-TCN veikimą. Komisija turi įsitikinti, kad yra įvykdytos tam tikros sąlygos, ir tik tuomet ji nustato datą, nuo kurios ES šalys turi pradėti įvesti duomenis į ECRIS-TCN.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Apkaltinamasis nuosprendis – galutinis baudžiamojo teismo sprendimas, kuriuo nuteisiamas fizinis asmuo ir kuris įtraukiamas į nuosprendžių registrą.
Atitiktis – sutapimas, nustatytas palyginus centrinėje sistemoje esančią tapatybės informaciją su paieškai naudojama tapatybės informacija.
ECRIS nuorodų sistema – Komisijos sukurta programinė įranga, skirta ES šalims keistis per ECRIS informacija apie teistumą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 (OL L 135, 2019 5 22, p. 1–26)

Paskesni Reglamento (ES) 2019/816 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138–183)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53–114)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.04.2020