Apsauga nuo augalų kenkėjų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama kovoti su augalų kenkėjais ir ligomis taikant ES augalų sveikatos sistemą, naudojant veiksmingesnes priemones, kuriomis apsaugoma ES ir jos augalai, užtikrinant saugią prekybą ir švelninant klimato kaitos poveikį, įskaitant:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Karantininiai kenkėjai

Nustatyti kriterijai karantininiams kenkėjams apibrėžti, kuriems turi būti užkirstas kelias patekti į ES ir ten išplisti. Saugomos zonos karantininiai kenkėjai yra kenkėjai, kuriuos kontroliuoti reikia tik keliose ES teritorijos dalyse.

Prioritetiniai kenkėjai

Augalo pasai ir fitosanitariniai sertifikatai

Importas

Reglamentu siekiama užkirsti kelią kenkėjams patekti į ES. Juo nustatomos rizika grindžiamos ir prevencinės priemonės, kad ES teritorija būtų apsaugota nuo kenkėjų, augalinių produktų ar kitų objektų, kurie gali būti įvežti iš trečiosios valstybės, remiantis didelės rizikos preliminariu vertinimu.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

KONTEKSTAS

Taip pat žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Fitosanitarijos priemonė – oficiali priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią karantininių kenkėjų įvežimui arba jų išplitimui arba apriboti reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ekonominį poveikį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4–104)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35–55)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1–32)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 652/2014 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006 (OL L 78, 2013 3 20, p. 23–40)

paskutinis atnaujinimas 12.07.2019