Maisto produktų tiekimo grandinė – įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taisyklės apsaugo mažuosius ir vidutinius tiekėjus, taip pat didesnius tiekėjus, kurių metinė apyvarta neviršija 350 mln. EUR. Apsauga grindžiama tiekėjo ir pirkėjo santykiniu dydžiu pagal metinę apyvartą. Tiekėjai yra suskirstyti į 5 papildomas kategorijas pagal apyvartą:

Nesąžiningos prekybos praktikos draudimas

Direktyva draudžiama ši nesąžininga prekybos praktika bet kokiomis aplinkybėmis:

Šia direktyva draudžiama ši nesąžininga prekybos praktika, nebent tiekėjas ir pirkėjas aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl jos:

Skundai ir konfidencialumas

ES šalys paskiria vykdymo užtikrinimo institucijas. Tiekėjai skundus gali teikti savo valstybės narės vykdymo užtikrinimo institucijai arba valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs draudžiamos prekybos praktikos vykdymu įtariamas pirkėjas, vykdymo užtikrinimo institucijai.

Jei prašoma, vykdymo užtikrinimo institucija imasi priemonių, kurios būtinos siekiant užtikrinti skundo teikėjo tapatybės ir bet kokios kitos informacijos, kurią atskleidus būtų pakenkta skundo teikėjo ar tiekėjų interesams, apsaugą.

Vykdymo užtikrinimo institucijų įgaliojimai

Vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų turėti reikiamus įgaliojimus ir ekspertinių žinių, kad galėtų:

ES šalys gali skatinti savanoriškai naudotis veiksmingais ir nepriklausomais alternatyviais ginčų sprendimo mechanizmais.

ES šalys užtikrina, kad vykdymo užtikrinimo institucijos veiksmingai bendradarbiautų tarpusavyje ir su Komisija ir kad teiktų vienos kitoms savitarpio pagalbą atliekant tarpvalstybinio pobūdžio tyrimus.

Europos Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas Reglamentu (ES) Nr. 1308/2013 (žr. santrauką Bendras žemės ūkio rinkų organizavimas ES).

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji bus perkelta į ES šalių teisę 2021 m. gegužės 1 d. ES šalys turi taikyti priemones nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

KONTEKSTAS

Taip pat žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje (OL L 111, 2019 4 25, p. 59–72)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugos nuo neteisėto jų gavimo, naudojimo ir atskleidimo (OL L 157, 2016 6 15, p. 1–18)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 29.08.2019