Vienkartinis plastikas – kova su poveikiu aplinkai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Ši direktyva taikoma tam tikriems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, gaminiams, pagamintiems iš aerobiškai skaidaus plastiko*, ir žvejybos įrankiams, kurių sudėtyje yra plastiko. Vienkartiniai plastikiniai gaminiai yra visiškai arba iš dalies pagaminti iš plastiko ir paprastai skirti naudoti tik vieną kartą arba trumpą laiką prieš juos išmetant.

Rinkos apribojimai

Naudojimo mažinimas

Vienkartinių plastikinių butelių atskiras surinkimas ir projektavimo reikalavimai

Privalomas ženklinimas

Didesnė gamintojo atsakomybė

Informacinės sistemos ir ataskaitų teikimas

Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/2267 nustatoma duomenų ir informacijos apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas teikimo forma.

Informuotumo didinimas

Be to, valstybės narės turi imtis atitinkamų priemonių, skirtų:

Komisijos gairės

NUO KADA TAIKOMOS ŠIOS TAISYKLĖS?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Aerobiškai skaidus plastikas. Plastikinės medžiagos, į kurių sudėtį įeina priedai, dėl kurių oksidacijos plastikinė medžiaga suskyla į mikrodaleles arba chemiškai suyra.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (OL L 155, 2019 6 12, p. 1–19).

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2022 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/162, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 taikymo taisyklės, susijusios su tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių naudojimo mažinimo skaičiavimu, tikrinimu ir ataskaitų teikimu bei valstybių narių taikomomis tokių gaminių naudojimo mažinimo priemonėmis (OL L 26, 2022 2 7, p. 19–35).

2021 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/2267, kuriuo nustatoma duomenų ir informacijos apie surinktas naudotų tabako gaminių su filtrais ir filtrų, parduodamų naudoti kartu su tabako gaminiais, atliekas teikimo forma (OL L 455, 2021 12 20, p. 32–36).

2021 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1752, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 taikymo taisyklės, susijusios su duomenų apie atskirą vienkartinių plastikinių gėrimų butelių atliekų surinkimą skaičiavimu, tikrinimu ir teikimu (OL L 349, 2021 10 4, p. 19–30).

2021 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/958, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 13 straipsnio 1 dalies d punktą ir 2 dalį nustatomas duomenų ir informacijos apie valstybėse narėse rinkai pateiktus žvejybos įrankius ir surinktas žvejybos įrankių atliekas teikimo formatas ir kokybės patikros ataskaitos formatas (OL L 211, 2021 6 15, p. 51–64).

Vėlesni įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/958 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

2020 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/2151, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo priedo D dalyje išvardytų vienkartinių plastikinių gaminių suderintų ženklinimo specifikacijų taisyklės (OL L 428, 2020 12 18, p. 57–67).

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30).

Žr. konsoliduotą versiją.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23).

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 11.04.2022