Atsinaujinančioji energija

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atsinaujinančiųjų išteklių energijos formų plėtojimo skatinimas yra vienas iš ES energetikos politikos tikslų. Didesnis atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimas yra svarbi priemonių, reikalingų sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir įvykdyti įsipareigojimą pagal 2015 m. Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir ES 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, rinkinio dalis.

Ši nauja redakcija išdėstyta direktyva kartu su persvarstyta Energijos vartojimo efektyvumo direktyva ir nauju Reglamentu dėl energetikos sąjungos valdymo sudaro Švarios energijos visiems europiečiams teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama ateinančiam dešimtmečiui nustatyti naujas išsamias energetikos reguliavimo taisykles.

Direktyva:

Šia direktyva numatoma:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2018 m. gruodžio 24 d., o ES šalys turi ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Atsinaujinančiųjų išteklių energija – atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energija, būtent, vėjo, saulės (šilumos ir fotoelektros) energija, aeroterminė, geoterminė, hidroterminė energija, aplinkos šiluma, potvynių, bangų ir kitokia vandenynų energija, hidroenergija, energija iš biomasės, sąvartynų dujų, nuotekų valymo įrenginių dujų ir biodujų.
Netiesioginio žemės naudojimo pokyčių rizika – žemės naudojimo pokyčiai, kuriuos lemia didesnis etanolio arba biodyzelino gamybai skirtų augalų auginimas, atsakant į padidėjusį biodegalų poreikį. Taip pat gali būti nenumatytų pasekmių, įskaitant didesnį į aplinką išmetamo anglies dioksido kiekį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (OL L 328, 2018 12 21, p. 82-209)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1–77)

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL L 328, 2018 12 21, p. 210–230)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16–62)

paskutinis atnaujinimas 31.01.2019