Energijos vartojimo efektyvumas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

Direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva 2012/27/ES, kartu su jos pakeitimais, siekiama suderinti ES energetikos teisę su 2030 m. klimato ir energetikos tikslais ir prisidėti kuriant energetikos sąjungos strategiją, skirtą:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva 2012/27/ES buvo siekiama iki 2020 m. 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą palyginti su 1990 m. lygiu ir joje buvo reikalaujama visoms ES valstybėms narėms nusistatyti nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, kurie padėtų siekti šio tikslo. Ja skatinama efektyviai vartoti energiją* visoje ES, taikant bendrą priemonių sistemą, apimančią visą energijos tiekimo grandinę, įskaitant energijos gamybą, perdavimą ir galutinį vartojimą.

Ši direktyva, persvarstyta Direktyva (ES) 2018/2002, kartu su persvarstyta Atsinaujinančiosios energijos direktyva ir nauju Reglamentu dėl energetikos sąjungos valdymo sudaro Švarios energijos visiems europiečiams teisės aktų rinkinį.

Pagrindiniai 2012 m. direktyvos pakeitimai:

NUO KADA TAIKOMA ŠIS DIREKTYVA?

Direktyva 2012/27/ES taikoma nuo 2012 m. gruodžio 4 d. ir turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2014 m. birželio 5 d.

Direktyva (ES) 2018/2002 taikoma nuo 2018 m. gruodžio 24 d. ir didžiąja dalimi turi būti perkelta į ES valstybių narių teisę ne vėliau kaip 2020 m. birželio 25 d. Perkėlimas vyksta numatyta tvarka, išskyrus tam tikras iš dalies pakeistas taisykles, kurios turi būti perkeltos iki 2020 m. spalio 25 d. Šioms taisyklėms priskiriama:

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Energijos vartojimo efektyvumas – sukurto darbo, paslaugų, prekių ar gautos energijos ir energijos sąnaudų santykis.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1–56)

Paskesni Direktyvos 2012/27/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (OL L 328, 2018 12 21, p. 210–230)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Švari energija visiems europiečiams“ (COM(2016) 860 final, 2016 11 30)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“ (COM(2015) 80 final, 2015 2 25)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimas. Komisijos gairės“ (COM(2013) 762 final, 2013 11 6)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2019