Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma į ES įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų* kontrolės sistema. Ja papildoma Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visi į ES atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus šalies, per kurią jie atvyksta į ES arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir raštu arba elektroniniu būdu pateikia šią informaciją:

ES šalių kompetentingos institucijos gali:

ES šalių kompetentingos institucijos privalo:

ES šalių vyriausybės privalo:

Komisija:

Panaikinimas

Nuo 2021 m. birželio 2 d. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2018/1672.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. birželio 3 d., išskyrus nuostatas dėl Komisijos priimamų techninių priemonių, kurios taikomos nuo 2018 m. gruodžio 2 d.

KONTEKSTAS

Šiuo reglamentu siekiama papildyti ES priemones kovoje su teroristų finansavimu, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir nusikalstama veikla.

Juo praplečiama ankstesnė teisinė „grynųjų pinigų“ apibrėžtis, į ją, be banknotų, įtraukiant čekius, kelionių čekius, išankstinio mokėjimo korteles ir auksą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Grynieji pinigai: banknotai ir monetos, čekiai, kelionės čekiai, išankstinio mokėjimo kortelės, aukso luitai.
Vežėjas: į ES atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo, su savimi, savo bagaže arba savo transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (OL L 284, 2018 11 12, p. 6–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis(OL L 284, 2018 11 12, p. 22–30)

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117)

Vėlesni Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2019