Kredito įstaigoms taikomas padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo papildomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo deleguotuoju reglamentu išsamiai apibrėžiama, kaip taikyti bendrąjį principą, nustatytą Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Kapitalo reikalavimų reglamente, kad kredito įstaigos turi turėti pakankamai lėšų, kad patenkintų prašymus atsiimti indėlius per 30 dienų.

Šis reglamentas, vadinamas LCR (padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis) deleguotuoju reglamentu, apibrėžia, koks turtas laikytinas likvidžiuoju turtu*. Juo nustatoma, kaip turėtų būti apskaičiuojami tikėtini netenkamų ir gaunamų pinigų srautai per 30 dienų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kredito įstaiga turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 % padengimo likvidžiuoju turtu rodiklį. Tai atitinka santykį tarp jos likvidumo atsargos* ir grynųjų netenkamų pinigų srautų* per 30 dienų.

Kredito įstaiga patiria nepalankiausias sąlygas* šiomis aplinkybėmis (sąrašas nėra baigtinis):

Likvidusis turtas:

Likvidusis turtas skirstomas į skirtingas kategorijas:

Kredito įstaigos turi užtikrinti:

Išsamios taisyklės ir apskaičiavimai naudojami siekiant nustatyti ir įvertinti netenkamų bei gaunamų pinigų srautus ir taikytinas procedūras.

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1620 buvo padaryti tam tikri pakeitimai 2015 m. teisės akte, siekiant pagerinti jo praktinį taikymą. Svarbiausi pakeitimai:

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1620 taikomas nuo 2020 m. balandžio 30 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2015 m. spalio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Likvidusis turtas: turtas, kurį galima lengvai paversti grynaisiais pinigais.
Likvidumo atsarga: likvidžiojo turto, kurį turi kredito įstaiga, suma.
Grynieji netenkamų pinigų srautai: suma, gaunama iš gaunamų pinigų srauto atėmus netenkamų pinigų srautą.
Nepalankiausios sąlygos: staigiai arba smarkiai pablogėjusi kredito įstaigos mokumo arba likvidumo būklė.
Atpirkimo sandoris: dar vadinamas „repo“, yra trumpalaikė paskola, pagal kurią vertybinių popierių pardavėjas sutinka juos atpirkti už konkrečią kainą ir konkrečiu metu.
Pakeitimas vertybiniais popieriais: procedūra, pagal kurią įvairus finansinis turtas ar sutartiniai įsipareigojimai, kaip antai automobilių paskolos ar hipoteka, yra performuojami ir parduodami investuotojams.
Atvirkštinio atpirkimo sandoriai: dar vadinami „atvirkštiniai repo“, tai vertybinių popierių įsigijimas susitariant tam tikrą dieną ateityje parduoti juos už didesnę kainą.
Užtikrinimo priemone padengti apsikeitimo sandoriai: likvidžiojo turto paskola už ne tokią likvidžią užtikrinimo priemonę. Skolininkas moka skolintojui mokestį už atitinkamą riziką.
Neįskaičiavimo tvarka: sandorių (kaip antai atpirkimo ar atvirkštinio atpirkimo sandorių), kurių terminas sueina per artimiausias 30 dienų, užbaigimas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1–36)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1620, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 271, 2018 10 30, p. 10–24)

2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1–1861)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 680/2014 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 173, 2014 6 12, p. 149–178)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 60, 2014 2 28, p. 34–85)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1–337)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338–436)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1–59)

Žr. konsoliduotą versiją.

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų (OL L 135, 1994 5 31, p. 5–14)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 16.01.2019