Naujos ES biudžetui taikomos finansinės taisyklės (Finansinis reglamentas)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Priėmus naująjį ES finansinį reglamentą:

Metinio biudžeto terminai

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Dauguma naujųjų taisyklių taikomos nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. Išimtys išvardytos šio reglamento 282 straipsnyje.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Priedangos įmonės: veiklos nevykdančios arba didelio turto neturinčios įmonės. Tai nereiškia, kad jos yra neteisėtos, tačiau kartais priedangos įmonėmis naudojamasi mokesčių vengimo ar slėpimo, pinigų plovimo ir anonimiškumo tikslais.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1–222)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pareiškimai: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, ir panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (pirmasis svarstymas). Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas (OL L 267I, 2018 7 30, p. 1–3)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96)

Vėlesni Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 22.03.2019