ES ir Šveicarijos abipusio pripažinimo susitarimas (APS)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo

Sprendimas 2002/309/EB, Euratomas dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarija

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Abipusio pripažinimo susitarimu (APS)* siekiama skatinti prekybą prekėmis tarp Europos bendrijos (dabar ES) ir Šveicarijos pašalinant technines kliūtis. Pagal dvišalį susitarimą, kurį ES valstybės narės patvirtino 1999 m. birželio 21 d., ES ir Šveicarija priima atitikties vertinimo*, kurį kiekviena valstybė atlieka konkretiems pramonės gaminiams, rezultatus. Tai visapusiškas susitarimas, pagrįstas ES ir Šveicarijos teisės aktų lygiavertiškumu. Jis apima atitikties vertinimų pripažinimą nepriklausomai nuo gaminių kilmės, išskyrus tai, kas nustatyta 15 skyriuje dėl vaistų, gerosios gamybos praktikos, tikrinimo ir partijų sertifikavimo. Tokio tipo APS paprastai vadinami „sustiprintu APS“. Vis dėlto Šveicarijos atvejis iki šiol tebėra išskirtinis.

Šiuo sprendimu abipusio pripažinimo susitarimas priimamas kaip 7 susitarimų su Šveicarija paketo dalis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Susitarimas apima šiuos gaminių sektorius:

Pagrindiniai susitarimo elementai:

Šis susitarimas įsigaliojo tik ratifikavus šiuos 7 ES ir Šveicarijos susitarimus:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SUSITARIMAS?

Susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

KONTEKSTAS

Savo 1989 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje ES vyriausybės susitarė dėl APS. 1992 m. rugsėjo 21 d. jos įgaliojo Europos Komisiją ES vardu derėtis dėl abipusio pripažinimo susitarimų su tam tikromis ES nepriklausančiomis šalimis.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Abipusio pripažinimo susitarimas: tarptautinis susitarimas, kuriuo dvi ar daugiau šalių pripažįsta viena kitos atitikties vertinimo rezultatus.
Atitikties vertinimas: procedūra, kurios metu gaminys, prieš jį pateikiant į rinką, yra išbandomas, patikrinamas ir patvirtinamas, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų atitinkamų teisės aktų reikalavimus.
Atitikties vertinimo įstaigos: jos vertina, ar produktas atitinka atitinkamus norminius ar teisės aktų reikalavimus.
Skiriančioji institucija: nacionalinė įstaiga, turinti juridinę galią paskirti, sustabdyti ar atsisakyti paskirti jos jurisdikcijai priklausančias atitikties įvertinimo įstaigas.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 369–429)

Vėlesni susitarimo daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (OL L 114, 2002 4 30, p. 1–5)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl laisvu asmenų judėjimo – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 353, 2009 12 31, p. 71–90)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl oro transporto – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 73–90)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl krovinių ir keleivių vežimo geležinkeliu ir keliais – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 91–131)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 132–368)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 369–429)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl vyriausybės vykdomų viešųjų pirkimų tam tikrų aspektų – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Informacija dėl Europos bendrijos bei jos valstybės narių ir Šveicarijos Konfederacijos septynių susitarimų, susijusių su laisvu asmenų judėjimu, oro ir antžeminiu pervežimu, viešaisiais pirkimais, moksliniu ir technologiniu bendradarbiavimu, abipusio atitikties vertinimo procedūrų pripažinimu ir prekyba žemės ūkio produktais, įsigaliojimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 430–467)

Žr. konsoliduotą versiją.

Daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundas (1986–1994) – 1 priedas – 1A priedas – Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių (PPO–GATT 1994) (OL L 336, 1994 12 23, p. 86–99)

Europos ekonominės erdvės susitarimas – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Bendrijos valstybių narių ir ELPA šalių vyriausybių deklaracijos – Susitarimai – Suderintas protokolas – Vienos arba kelių Europos ekonominės erdvės susitarimo susitariančiųjų šalių deklaracijos (OL L 1, 1994 1 3, p. 3–522)

Žr. konsoliduotą versiją.

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos rezoliucija dėl visuotinio požiūrio į atitikties įvertinimą (OL C 10, 1990 1 16, p. 1–2)

Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas – Protokolas Nr. 1 dėl tam tikriems produktams taikomo režimo – Protokolas Nr. 2 dėl produktų, kuriems taikomos specialios priemonės, kad būtų atsižvelgta į jų sudėtyje esančių žemės ūkio produktų kainų skirtumus – Protokolas Nr. 3 dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų – Protokolas Nr. 4 dėl tam tikrų su Airija susijusių nuostatų – Protokolas Nr. 5 dėl režimo, kurį Šveicarija gali taikyti tam tikrų produktų, kuriems taikomas privalomų rezervų kaupimo planas, eksportui – Baigiamasis aktas – Bendros deklaracijos – Vienašalės deklaracijos – (OL L 300, 1972 12 31, p. 189–280)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 24.07.2018