Mažųjų ir vidutinių įmonių iniciatyvos įgyvendinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Įgyvendinimo sprendimas 2014/660/ES – pavyzdinio finansavimo susitarimas dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai įnašo bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėms priemonėms, skirtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Juo siekiama užtikrinti:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Sprendimu nustatomas pavyzdinio finansavimo susitarimas dėl finansinio įnašo:

Taisyklės

Pavyzdinio finansavimo susitarimo taisyklės išvardytos sprendimo priede. Jos apima daug elementų, be kita ko, šiuos:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2014 m. spalio 13 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendra neribota garantija – neribotos portfelio garantijos ir numatyta dalinė kapitalo lengvata bankams, sudarantiems naujus paskolų portfelius. Iniciatoriai savo ruožtu perkelia priemonės teikiamą naudą MVĮ, priimdami rizikingesnius klientus, taikydami ne tokius griežtus reikalavimus dėl užtikrinimo priemonių, ir (arba) palankesnę kainodarą.
Pakeitimas vertybiniais popieriais – sandoriai užtikrinimas turimų paskolų portfeliu. Iniciatoriai savo ruožtu aiškiai sutinka teikti naują ES finansavimą MVĮ atitinkamuose regionuose, laikydamiesi tinkamumo kriterijų, pagal kuriuos ES lėšos padeda kurti struktūrą.
Naujas skolų finansavimas – ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. finansų tarpininko galutiniams naudos gavėjams sukurtos naujos paskolos, išperkamoji nuoma arba garantijos laikantis veiksmų susitarimuose išdėstytų sąlygų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. rugsėjo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/660/ES dėl pavyzdinio finansavimo susitarimo dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai įnašo bendroms neribotų garantijų ir pakeitimo vertybiniais popieriais finansinėms priemonėms, skirtoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (OL L 271, 2014 9 12, p. 58–92)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289–302)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1301/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104–173)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33–49)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338–436)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1–337)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 01.02.2019