ES ir JAV susitarimas dėl draudimo bei perdraudimo

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

Sprendimas (ES) 2017/1792, kuriuo ES vardu pasirašomas ir laikinai taikomas ES bei Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

Sprendimas (ES) 2018/539, kuriuo sudaromas ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Susitarimu:

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 2018 m. balandžio 4 d., nors jis jau buvo laikinai taikomas nuo 2017 m. lapkričio 7 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perdraudikas – įmonė, kuri teikia finansinę apsaugą draudimo įmonėms.
Užtikrinimo priemonė – turtas, pvz., pinigai ir akredityvai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (OL L 258, 2017 10 6, p. 4–21)

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1792 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 258, 2017 10 6, p. 1–2)

Vėlesni Sprendimo (ES) 2017/1792 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/539 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo (OL L 90, 2018 4 6, p. 36–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių įsigaliojimo (OL L 91, 2018 4 9, p. 1)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių laikino taikymo (OL L 288, 2017 11 7, p. 1)

paskutinis atnaujinimas 28.09.2020