Teisinė pagalba baudžiamosiose bylose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2016/1919, kuria garantuojama teisinė pagalba įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos bendros būtiniausios taisyklės dėl teisės į teisinę pagalbą* baudžiamosiose bylose visoje ES.

Joje pateikiami aiškūs teisinės pagalbos suteikimo kriterijai, kokybės standartai ir teisių gynimo priemonės pažeidimo atveju.

Direktyva papildomos ES taisyklės dėl teisės turėti advokatą ir procesinių garantijų vaikams, kurie įtariami ar kaltinami nusikaltimais, tačiau neturi poveikio jose apibrėžtoms teisėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Taisyklės taikomos:

Jos taikomos visiems ES piliečiams ir visoms ES šalims, išskyrus Daniją, Airiją ir Jungtinę Karalystę (1).

Teisė į teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose

ES šalys:

Teisė į teisinę pagalbą EAO vykdymo procedūrose

Prašomi perduoti asmenys* turi teisę gauti teisinę pagalbą:

Ši teisė priklauso nuo pagrįstumo įvertinimo pagal tokius pačius kriterijus, kurie taikomi baudžiamajam procesui.

Sprendimas, teisių gynimo priemonė ir pažeidžiami asmenys

Įtariamiesiems, kaltinamiesiems ir prašomiems perduoti asmenims turi būti:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. lapkričio 24 d. ES šalys turi ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2019 m. gegužės 5 d.

KONTEKSTAS

Ši direktyva yra šešta ir paskutinė teisinių priemonių rinkinyje, kuris buvo priimtas pagal 2009 m. paskelbtą ES veiksmų planą, skirtą įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teisinė pagalba: šioje direktyvoje tai yra advokato pagalbos finansavimas ES šalies lėšomis, taip sudarant galimybę asmenims, kurie neturi išteklių bylinėjimosi išlaidoms padengti, pasinaudoti teise turėti advokatą.
Vykdančioji šalis: arešto orderio atveju tai yra šalis, kurios kita šalis prašo suimti ir perduoti asmenį siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba įvykdyti laisvės atėmimo bausmę.
Prašomas perduoti asmuo: arešto orderio atveju tai yra asmuo, kurį kita šalis prašo suimti ir perduoti siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba įvykdyti laisvės atėmimo bausmę.
Išduodančioji šalis: arešto orderio atveju tai yra šalis, kuri prašo kitos šalies suimti ir perduoti asmenį siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba įvykdyti laisvės atėmimo bausmę.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1919 dėl teisinės pagalbos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems vykstant baudžiamajam procesui ir prašomiems perduoti asmenims vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms (OL L 297, 2016 11 4, p. 1–8)

Vėlesni Direktyvos (ES) 2016/1919 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. VI antraštinė dalis „Teisingumas“. 47 straipsnis „Teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą“ (OL C 202, 2016 6 7, p. 403)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/800 dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji (OL L 132, 2016 5 21, p. 1–20)

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu (OL L 294, 2013 11 6, p. 1–12)

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos rezoliucija dėl veiksmų plano, skirto įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamuosiuose procesuose procesinėms teisėms stiprinti (OL C 295, 2009 12 4, p. 1–3)

paskutinis atnaujinimas 14.05.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).