Kova su terorizmu: teroristinių nusikaltimų apibrėžtys ir parama aukoms

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Atsižvelgiant į kylančias terorizmo grėsmes ir tarptautinį terorizmo pobūdį, šia direktyva siekiama pritaikyti ES teisę prie kovos su terorizmu.

Ja nustatomos būtiniausios taisyklės, taikomos nusikalstamų veikų ir susijusių sankcijų šioje srityje apibrėžtims.

Taip pat nustatomos aukų apsaugos, paramos ir pagalbos joms priemonės.

Direktyva pakeičiamas Pamatinis sprendimas 2002/475/TVR, kuris yra kovos su terorizmu baudžiamosios justicijos priemonėmis pagrindas, ir iš dalies pakeičiamas Sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teroristinių nusikaltimų apibrėžimas

Direktyvoje išsamiai išvardijami sunkūs nusikaltimai, kuriuos ES šalys savo nacionalinėje teisėje privalo priskirti teroristiniams nusikaltimams, kai jie įvykdomi arba grasinama juos įvykdyti siekiant konkretaus teroristinio tikslo.

Teroristiniai tikslai yra:

Susijusios nusikalstamos veikos

Teroristinių nusikaltimų, už kuriuos ES šalys turi teisti kaip už nusikalstamą veiką, net jeigu jie nebuvo veiksmingi, sąrašas papildomas šiomis veikomis:

Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos yra šios:

Parama aukoms

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2017 m. balandžio 20 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 8 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 6 straipsnis (ES sutarties ex 6 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 19)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39–50)

Vėlesni Direktyvos 2014/42/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8–14)

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 253, 2005 9 29, p. 22–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.02.2018