Atsakinga prekyba naudingosiomis iškasenomis iš konfliktinių ar didelės rizikos zonų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/821 dėl alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų importuotojų prievolių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo ES reglamentu siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Politiškai nestabiliuose regionuose prekyba naudingosiomis iškasenomis, kaip antai alavu, volframu, tantalu ir auksu, gali būti naudojama finansuoti ginkluotas grupuotes, skatinti priverčiamąjį darbą ir kitų žmogaus teisių pažeidimą, taip pat remti korupciją ir pinigų plovimą.

Po to vadinamosios konfliktinių zonų naudingosios iškasenos naudojamos kasdieniuose produktuose, kaip antai mobiliuosiuose telefonuose, automobiliuose ar juvelyriniuose dirbiniuose.

Išsamus patikrinimas

Atlikti išsamų patikrinimą reiškia atsargiai elgtis ir išnagrinėti klausimą prieš priimant sprendimą. Tai yra nuolatinis, dinamiškas ir reaktyvus procesas, pagal kurį įmonės diegia sistemas ir procesus, kad galėtų nustatyti bei valdyti savo tiekimo grandinės pavojus ir apie juos pranešti.

Naudingųjų iškasenų, kurioms taikomas šis reglamentas, atveju tai reiškia, kad įmonės privalo patikrinti, ar tai, ką jos perka, buvo pirkta atsakingai ir neprisideda prie konfliktų ar kitos susijusios nelegalios veiklos.

Įmonės, kurios atlieka išsamius patikrinimus, pirmiausia tikrina, ar pavojinga pirkti žaliavas iš nestabilių ar nuo konfliktų nukentėjusių zonų. Jos įvertina tikimybę, kad šios žaliavos galėtų finansuoti konfliktą, priverstinį darbą ar kelti kitokius pavojus, nustatytus reglamente. Tikrindamos savo tiekimo grandines jos gali atsakingai valdyti tokius pavojus.

Šis reglamentas yra paremtas 2011 m. EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis, kuriose nustatomas išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo tarptautinis standartas, ir 2014 m. bendru komunikatu „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“.

Pagal šį reglamentą ES naudingųjų iškasenų importuotojai turi:

ES šalių kompetentingos valdžios institucijos turi patikrinti, ar ES naudingųjų iškasenų ir metalų importuotojai vykdo savo išsamaus patikrinimo prievoles.

Išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemos

Vyriausybės, pramonės asociacijos ir kitos suinteresuotųjų organizacijų grupės, turinčios išsamaus patikrinimo schemas, gali kreiptis į Europos Komisiją, kad ji pripažintų jų schemas, kaip atitinkančias šį reglamentą.

Komisija sudaro pripažintų išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo schemų registrą, kuris yra viešai skelbiamas internete, ir parengia pasaulio atsakingų lydyklų ir rafinavimo įmonių sąrašą.

Gairės

Komisija, pasitarusi su Europos išorės veiksmų tarnyba ir EBPO, parengs įmonėms skirtą vadovą, kuriame bus pateikta informacija apie konfliktinių ir didelės rizikos zonų nustatymą.

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2023 m. sausio 1 d., o po to kas trejus metus Komisija turėtų persvarstyti naujosios sistemos veikimą, veiksmingumą bei poveikį ir pasiūlyti naujų priemonių, kaip toliau užtikrinti atsakingą pasaulinę naudingųjų iškasenų tiekimo grandinę.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

ES importuotojai turi laikytis reglamente nustatytų prievolių nuo 2021 m. sausio 1 d., tačiau Europos Komisija skatina visas įmones, kurioms taikomas šis reglamentas, anksčiau pradėti išsamius patikrinimus.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Lydyklos ir rafinavimo įmonės: fiziniai ar juridiniai asmenys, taikantis perdirbimo etapus apimančius metalurgijos būdus metalui iš naudingosios iškasenos išgauti.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo (OL L 130, 2017 5 19, p. 1–20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Atsakingas naudingųjų iškasenų pirkimas iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų. Integruoto ES požiūrio formavimas“ (JOIN(2014) 8 final, 2014 3 5)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai – Žaliavų iniciatyva: įgyvendininant svarbiausius poreikius užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje (KOM(2008) 699 galutinis, 2008 11 4)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2017