Viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama padidinti viešojo sektoriaus interneto svetainių bei mobiliųjų programų prieinamumą ir suderinti skirtingus ES standartus, taip sumažinant kliūtis su žiniatinklio prieinamumu susijusių produktų ir paslaugų kūrėjams.

Tai leis ES piliečiams, visų pirma tiems, kurie turi negalią, sudaryti geresnes sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis – tai yra Europos skaitmeninės darbotvarkės ir 2016–2020 m. e. valdžios veiksmų plano pagrindinis principas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys turi užtikrinti, kad viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainės ir mobiliosios programos būtų „prieinamesnės“, visų pirma neįgaliesiems, pasirūpindamos, kad jos būtų „suvokiamos, galimos naudoti, suprantamos ir tvarios“. Prieinamumo standartas bus nustatytas suderintame Europos standarte. Jeigu nėra suderinto standarto, Europos standarto EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) atitinkamos dalys yra laikomos atitinkamu prieinamumo standartu, kuris papildomas mobiliųjų programų techninėmis specifikacijomis.

Viešojo sektoriaus institucijos turi reguliariai teikti detalų, išsamų ir aiškų pareiškimą dėl savo interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties šiai direktyvai, įskaitant:

ES šalys taip pat privalo:

ES šalys gali toliau taikyti arba priimti teisės aktus, kuriais numatomi griežtesni nei būtiniausi šios direktyvos reikalavimai.

Išimtys

Ši direktyva netaikoma visuomeniniams transliuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neteikia visuomenei skirtų esminių paslaugų arba paslaugų, skirtų konkrečiai neįgaliesiems. Ji taip pat netaikoma šiems turinio elementams:

ES šalys gali netaikyti šios direktyvos mokyklų, vaikų darželių ar ikimokyklinio ugdymo įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, išskyrus jų turinį, susijusį su esminėmis internetu vykdomomis administracinėmis funkcijomis.

Stebėsena

ES šalys privalo stebėti, kaip laikomasi reikalavimų, taikydamos metodiką, kurią Komisija turi patvirtinti iki 2018 m. gruodžio 23 d. Ši metodika turėtų apimti:

Ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 23 d., o vėliau – kas trejus metus ES šalys turi pateikti Komisijai ataskaitą apie stebėsenos rezultatus ir informaciją apie vykdymo užtikrinimo procedūros naudojimą. Pirmoji ataskaita taip pat apims:

Visų ataskaitų turinys bus viešai skelbiamas prieinama forma. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. birželio 23 d. atliks šios direktyvos taikymo peržiūrą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. gruodžio 22 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 23 d. Nurodytos priemonės bus taikomos šia tvarka:

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1–15)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“ (COM(2016) 179 final, 2016 4 19)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“ (KOM(2010) 636 galutinis, 2010 11 15)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (KOM(2010) 245 galutinis/2, 2010 8 26)

paskutinis atnaujinimas 18.01.2018