Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas išieškant skolas tarp ES šalių

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 655/2014 dėl europinio sąskaitos blokavimo įsakymo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama palengvinti skolų išieškojimą tarp ES šalių civilinėse ir komercinėse bylose.

Juo nustatoma nauja procedūra, pagal kurią vienos ES šalies teismas gali įšaldyti lėšas skolininko banko sąskaitoje kitoje ES šalyje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Nustatyta europinė procedūra leidžia kreditoriui gauti europinį sąskaitos blokavimo įsakymą (ESBĮ), kuriuo užblokuojama (-os) skolininko banko sąskaita (-os) kitoje (-ose) ES šalyje (-yse).

Taikymo sritis

ESBĮ gali būti išduotas piliečiams ir įmonėms:

Reglamentas yra taikomas finansiniams reikalavimams civilinėse ir komercinėse bylose, išskyrus:

Jis taip pat netaikomas kai kurių kategorijų bankams, turintiems ypatingą apsaugą.

ESBĮ negali būti išduotas Danijoje arba Jungtinėje Karalystėje (1) esantiems kreditoriams ar banko sąskaitoms.

ESBĮ išdavimo tvarka

ESBĮ pripažinimas, vykdytinumas ir vykdymas

Skolininko apsaugos priemonės

Atsižvelgiant į tai, kad skolininkas neišklausomas prieš išduodant įsakymą, numatomos šios apsaugos priemonės, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui ESBĮ:

Formos

Iš viso yra devynios ESBĮ formos. Jų turinys išdėstomas Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1823.

Bendrosios taisyklės

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2017 m. sausio 18 d., išskyrus 50 straipsnį, kuris taikomas nuo 2016 m. liepos 18 d. 50 straipsnis yra susijęs su informacija, kurią ES šalys turi pateikti, pavyzdžiui, kokie teismai išduoda ESBĮ (6 straipsnio 4 dalis) ir kokios valdžios institucijos juos vykdo.

KONTEKSTAS

Reglamentas yra paremtas Žaliąja knyga dėl teismo sprendimų vykdymo ES veiksmingumo gerinimo. Joje Europos Komisija nurodė, kaip nacionalinių vykdymo taisyklių įvairovė trukdo skolų išieškojimui ES, ir pastebėjo, kad praktiškai kreditorius, norintis patenkinti piniginį reikalavimą Europoje, dažniausiai bandys tai padaryti imdamasis vykdymo užtikrinimo veiksmų skolininko banko sąskaitos atžvilgiu ir kad tokios procedūros egzistuoja daugumoje ES šalių.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (OL L 189, 2014 6 27, p. 59–92)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1823, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose (OL L 283, 2016 10 19, p. 1–48)

Vėlesni Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1823 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduotą versiją yra skirta tik informacijai.

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse („dokumentų įteikimas“) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 (OL L 324, 2007 12 10, p. 79–120)

Žr. konsoliduotą versiją.

Žalioji knyga dėl teismo sprendimų vykdymo Europos Sąjungoje veiksmingumo gerinimo: banko sąskaitų areštas (KOM(2006) 618 galutinis, 2006 10 24)

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1–24)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 04.12.2017(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).