ES daugiamečių augalų statistikos rengimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl Europos daugiamečių augalų* statistikos rengimo. Tarp šių augalų yra vynmedžiai, alyvmedžiai, vaismedžiai ir vaiskrūmiai.

Juo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 357/79 dėl vynuogynų statistinių tyrimų ir Direktyva 2001/109/EB dėl statistikos, susijusios su vaismedžių galimu derlingumu. Abiejuose sektoriuose gerokai pasikeitė gamybos ir rinkos sąlygos nuo šių dokumentų įsigaliojimo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šiuo reglamentu nustatomos toliau išvardytų daugiamečių augalų statistikos rengimo taisyklės:

ES šalys gali atsisakyti rinkti statistinius duomenis apie obelis, kriaušes, abrikosus ir vynmedžius valgomosioms vynuogėms auginti, kurių vaisiai skirti perdirbti pramoniniu būdu.

Daugiamečių augalų statistika turi atspindėti ne mažiau kaip 95 % bendro apsodinto ploto, kuriame augalai auginami vien arba daugiausia kiekvienoje ES šalyje kiekvienos daugiamečių augalų rūšies rinkos reikmėms.

ES šalys gali neįtraukti ūkių, kuriuose kiekvienos daugiamečių augalų rūšies plotas neviršija 0,2 hektaro (ha) ribos ir kuriuose augalai auginami vien arba daugiausia kiekvienoje ES šalyje rinkos reikmėms. Jeigu tokių ūkių užimamas plotas yra mažesnis kaip 5 % viso atitinkamų augalų rūšimi apsodinto ploto, šalys gali padidinti minėtą ribą tik tuo atveju, jei tai nebus priežastis, dėl kurios bus neįtraukiama daugiau nei papildomi 5 % bendro tam tikro augalo rūšimi apsodinto ploto.

ES šalys, kuriose tam tikra augalų rūšimi apsodintas plotas yra ne mažesnis nei 1 000 ha, 2012 m., o vėliau kas penkerius metus, rengia reglamento I priede nurodytus duomenis.

ES šalys, kuriose kitokios paskirties vynmedžiais apsodintas plotas yra ne mažesnis nei 500 ha, 2015 m., o vėliau kas penkerius metus, rengia reglamento II priede nurodytus duomenis.

ES šalys, atliekančios atrankinius tyrimus, kad gautų duomenų apie daugiamečius augalus, turi užtikrinti, kad duomenų variacijos koeficientas nacionaliniu lygiu būtų ne didesnis kaip 3 % kiekvienos augalų rūšies apsodinto ploto.

Statistika apie kitokios paskirties vynmedžius (ne valgomosioms vynuogėms auginti) teikiama remiantis vynuogynų registre turimais duomenimis.

Duomenys apie daugiamečius augalus, išskyrus kitokios paskirties vynmedžius, turi būti suskirstyti pagal NUTS* 1 lygio teritorinius vienetus, jeigu reglamente nepateiktas mažiau išsamus suskirstymas. Duomenys apie kitokios paskirties vynmedžius turi būti suskirstyti pagal NUTS 2 lygio teritorinius vienetus.

Visi duomenys turi būti perduoti Europos Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip po ataskaitinio laikotarpio einančių metų rugsėjo 30 d.

Komisija (Europos Komisija) peržiūrės reglamento įgyvendinimą ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos, o paskui kas penkerius metus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d. Kai kurioms ES šalims, kurių nacionalinėms statistikos sistemoms reikia esminių pakeitimų, galėjo būti suteikta išimtis, leidžianti nukrypti nuo reglamento taikymo iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tokiu atveju joms buvo toliau taikoma Direktyva 2001/109/EB.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Daugiamečiai augalai: ne sėjomainos būdu auginami augalai, išskyrus daugiametę ganyklą, kuriais žemė apsodinta ilgą laiką ir kurios duoda derlių kelerius metus.
NUTS: teritorinių vienetų nomenklatūra. NUTS 1 = pagrindiniai socialiniai ekonominiai regionai, pvz., Vokietijos žemės (Länder), Belgijos regionai, Lenkijos regionai ir Rumunijos makroregionai; NUTS 2 = pagrindiniai regioninės politikos taikymo regionai, pvz., Belgijos provincijos, Danijos regionai ir Čekijos regionai (kraje).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1337/2011 dėl Europos daugiamečių augalų statistikos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 357/79 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB (OL L 347, 2011 12 30, p. 7–20)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1337/2011 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 20.03.2018