Pabėgėliai ir asmenys be pilietybės: bendrieji statuso suteikimo reikalavimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/95/ES dėl pabėgėlių ir asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bendrųjų reikalavimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama:

Tokiu būdu siekiama apriboti atitinkamų asmenų judėjimą tarp ES šalių, kai tokį judėjimą lemia teisės aktų skirtumai.

Šia direktyva peržiūrima ir pakeičiama Direktyva 2004/83/EB, siekiant užtikrinti suderinamumą su praktika*, kurią taiko Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos žmogaus teisių teismas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paskirtis ir sąvokos

Prašymų vertinimas

Priskyrimas prie pabėgėlių

Priskyrimas prie papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų

„Rimta žala“, kurią atitinkamas ES nepriklausomos šalies pilietis, grąžintas į savo kilmės šalį, arba asmuo be pilietybės, grąžintas į savo ankstesnę gyvenamąją vietą, galėtų patirti, apima:

Pabėgėlio statuso arba papildomos apsaugos nesuteikimas arba praradimas

Direktyvoje išvardijamos:

Tarptautinės apsaugos pobūdis

Papildomos apsaugos gavėjo statuso pobūdis yra priartinamas pabėgėlio statusui, iš esmės panaikinant galimybę ES šalims tam tikras teises suteikti tik pabėgėliams.

Priimančiosios ES šalies suteikiama tarptautinė apsauga apima toliau nurodytas teises.

Šios direktyvos netaikančios šalys

Airija ir Jungtinė Karalystė, pasinaudodamos Lisabonos sutarties Protokolo Nr. 21 suteikta teise, nusprendė netaikyti šios direktyvos. Atitinkamai joms toliau taikoma Direktyva 2004/83/EB.

Danijai netaikoma nei ši, nei ankstesnį direktyva, dėl jos pozicijos, pateiktos Lisabonos sutarties Protokole Nr. 22.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2011/95/ES peržiūrėta ir pakeista Direktyva 2004/83/EB. Dauguma Direktyvos 2011/95/ES straipsnių, susijusių su klausimais, kuriems netaikoma Direktyva 2004/83/EB, taikomi nuo 2013 m. gruodžio 22 d. Naujos Direktyvoje 2011/95/EB išdėstytos nuostatos turėjo būti perkeltos į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

Vadinamoji „Priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų direktyva“ yra vienas pagrindinių bendros Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) dokumentų. Prie jų taip pat priskiriami Prieglobsčio procedūrų direktyva, Priėmimo sąlygų direktyva, Dublino reglamentas ir EURODAC reglamentas. Svarbų vaidmenį vaidina ir finansinio solidarumo stiprinimas reglamentu, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas. 2016 m. Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriuo pradėtas BEPS reformos procesas.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Papildoma apsauga: tarptautinė apsauga asmenims, kurie siekia gauti prieglobstį, bet nėra priskiriami pabėgėliams. Pagal šią direktyvą tai yra asmenys, kuriems kiltų realus pavojus patirti „didelę žalą“ (kaip apibrėžta direktyvoje), jeigu jie grįžtų į savo kilmės šalį.
Teismų praktika: teisė, nustatyta atsižvelgiant į ankstesnių bylų rezultatus.
Grąžinimas: pabėgėlių ar prieglobsčio prašytojų (asmenų, kurių prašymas suteikti pabėgėlio statusą dar nėra patenkintas) priverstinis grąžinimas į šalį, kurioje jie gali būti persekiojami.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011 12 20, p. 9–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformavimas ir teisėtų kelių į Europą tiesimas (COM(2016) 197 final, 2016 4 6)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168–194)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (OL L 180, 2013 6 29, p. 60-95)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31–59)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 604/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1–30)

paskutinis atnaujinimas 29.01.2018