Gyvulių ir mėsos statistika pagal bendrą žemės ūkio politiką

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas yra taikomas statistiniams duomenims apie:

Jis taip pat taikomas jautienos, veršienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos produkcijos prognozių rengimui.

Gyvulių statistiniai duomenys

Aprėptis ir kategorijos

ES šalys turi rengti statistinius duomenis apie jų teritorijoje esančiose žemės ūkio valdose laikomų galvijų, kiaulių, avių ir ožkų skaičių. Imčių tyrimus atliekančios šalys turi tirti pakankamai žemės ūkio valdų, kad jose auginami gyvuliai sudarytų bent 95 % visos paskutiniame žemės ūkio valdų struktūros tyrime nustatytos gyvulių populiacijos. Gyvulių, apie kuriuos rengiami statistiniai duomenys, kategorijos yra pateikiamos reglamento II priede.

Dažnumas ir ataskaitinis laikotarpis

Avių ir ožkų statistiniai duomenys rengiami vieną kartą per metus, o galvijų ir kiaulių – du kartus per metus. Išimtis yra taikoma šalims, kuriose tam tikrų rūšių gyvūnų populiacija yra mažesnė už nustatytą ribą. Tokiu atveju statistiniai duomenys nėra rengiami apie avis ir ožkas, o statistiniai duomenys apie galvijus ir kiaules yra rengiami tik vieną kartą per metus.

Tikslumas

Imčių tyrimus atliekančios ES šalys turi užtikrinti, kad ekstrapoliuojami nacionalinių tyrimų rezultatai atitiktų reglamento III priede nustatytus tikslumo reikalavimus.

Šalys, kurios naudojasi administracinių šaltinių duomenimis, turi pranešti Europos Komisijai (Eurostatui) apie naudojamus metodus ir duomenų kokybę.

Jeigu naudojami kiti šaltiniai nei tyrimai, gauta informacija turi būti ne žemesnės kokybės nei po statistinių tyrimų atlikimo gauta informacija.

Duomenų perdavimo terminai

Reglamentu nustatomi terminai, per kuriuos ES šalys privalo perduoti Komisijai išankstinius ir galutinius gyvulių statistinius duomenis.

Regioniniai statistiniai duomenys

Lapkričio arba gruodžio mėn. statistiniai duomenys skaidomi pagal NUTS 1 ir NUTS 2 lygio teritorinius vienetus, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1059/2003. Vokietija ir Jungtinė Karalystė (1) gali teikti duomenis tik pagal NUTS 1 lygio teritorinius vienetus. Jeigu šie teritoriniai vienetai, susumavus kartu, sudaro 5 % ar mažiau nacionalinės atitinkamos gyvulių rūšies populiacijos, statistinių duomenų neprivaloma teikti tiems teritoriniams vienetams, kuriuose yra mažiau nei:

Skerdimo statistiniai duomenys

Aprėptis ir kategorijos

Kiekviena ES šalis turi rengti statistinius duomenis apie jos teritorijoje esančiose skerdyklose paskerstų galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir naminių paukščių, kurių mėsa laikoma tinkama žmonių maistui, skaičių ir skerdenos svorį. Ji taip pat teikia ne skerdyklose atliekamų skerdimų masto įvertinimus, kad statistiniai duomenys apimtų visus jos teritorijoje paskerstus galvijus, kiaules, avis, ožkas ir naminius paukščius. Kategorijos, apie kurias reikia rengti statistinius duomenis, išvardijamos reglamento IV priede.

Dažnumas ir perdavimas

Skerdimo skerdyklose statistinius duomenis reikia parengti per vieną mėnesį ir perduoti Eurostatui per 60 dienų.

Mėsos produkcijos prognozės

Aprėptis

ES šalys turi naudoti gyvulių ir skerdimo statistinius duomenis ir kitą turimą informaciją jų galvijų, kiaulių, avių ir ožkų pasiūlos prognozėms rengti. Ši pasiūla išreiškiama kaip bendra vietos produkcija, kuri atitinka paskerstų galvijų, kiaulių, avių bei ožkų skaičių pridėjus ES vidaus ir užsienio prekybos šiais gyvais gyvuliais balansą. Prognozės yra rengiamos reglamento V priede išvardytoms kategorijoms.

Dažnumas, ataskaitiniai laikotarpiai ir perdavimo terminai

Reglamentu nustatomi dažnumas, ataskaitiniai laikotarpiai, kuriuos prognozės turi apimti, pagal gyvūnų rūšis ir terminai, per kuriuos ES šalys turi perduoti mėsos produkcijos prognozes Eurostatui.

Bendrosios taisyklės

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Galvijai: Bos taurus ir Bubalus bubalis rūšių naminiai gyvuliai, įskaitant hibridines rūšis, pavyzdžiui, Beefalo.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/2008 dėl gyvulių ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB (OL L 321, 2008 12 1, p. 1–13)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1165/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1–41)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.01.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).