Internetinio turinio naudojimas be sienų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/1128 dėl internetinių turinio paslaugų perkeliamumo ES

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad gyvenamosios vietos ES šalyje teikiamos internetinės turinio paslaugos, kaip antai filmų, sporto renginių, el. knygų, vaizdo žaidimų ir muzikos, abonentai galėtų ja naudotis laikinai būdami kitose ES šalyse.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Internetinės turinio paslaugos teikėjas turi sudaryti sąlygas abonentams, kurie lankosi kitoje ES šalyje, naudotis apmokama paslauga taip, kaip jų gyvenamosios vietos šalyje. Tai gali būti vaizdo pagal pareikalavimą (pavyzdžiui, „Netflix“, „HBO Go“, „Amazon Prime“, „Mubi“ ar „Chili TV“), internetinės televizijos (pavyzdžiui, „Viasat Viaplay“, „Sky’s Now TV“ ar „Voyo“), muzikos srautinio siuntimo (pavyzdžiui, „Spotify“, „Deezer“ ar „Google Music“) ar tinklinių žaidimų priekyviečių (pavyzdžiui, „Steam“ ar „Origin“) paslaugos. Kitose ES šalyse turi būti sudaryta galimybė naudotis:

Nėra įpareigojimo užtikrinti panašią kokybę, išskyrus atvejus, kai tai sutarta su abonentu. Tačiau kokybė neturi būti sąmoningai mažinama, o abonentas turi būti informuotas apie kokybę prieš paslaugos teikimą.

Bet kokia kitoje ES šalyje teikiama paslauga traktuojama taip, tarsi ji būtų teikiama tik abonento gyvenamosios vietos ES šalyje.

Teikėjas, sudarydamas ir pratęsdamas sutartį, turi pagrįstai ir veiksmingai patikrinti abonento gyvenamosios vietos ES šalį naudodamasis ne daugiau kaip dviem iš toliau nurodytų informacijos šaltinių:

Paslaugos teikėjas neprivalo leisti naudotis savo paslauga kitoje ES šalyje, jeigu abonentas nepateikia informacijos, patvirtinančios jo gyvenamosios vietos šalį. Asmens duomenų tvarkymas turi būti proporcingas siekiamam tikslui ir atitikti Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB.

Teisių turėtojai gali leisti pateikti savo turinį netikrinant gyvenamosios vietos ES šalies ir tinkamai pranešę paslaugos teikėjui gali atšaukti suteiktą leidimą. Teisių turėtojo ir paslaugos teikėjo sutartis neturi riboti galimybės panaikinti leidimą. Visos abonento ir paslaugos teikėjo ar teisių turėtojo sutarties nuostatos, kurios prieštarauja šiam reglamentui, neturi teisinės galios.

Nemokamai teikiamos paslaugos teikėjas gali suteikti galimybę savo abonentams, laikinai esantiems ES šalyje, turėti prieigą prie paslaugos, jei paslaugos teikėjas patikrina abonento gyvenamosios vietos ES šalį pagal šį reglamentą.

Ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 2 d. Europos Komisija, atsižvelgdama į teisinius, technologinius ir ekonominius pokyčius, turi pateikti ataskaitą apie šio reglamento taikymą kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Ataskaitoje turi būti aptariamas tikrinimo veikimas ir ar reikalinga peržiūra, ypatingą dėmesį skiriant poveikiui mažosioms įmonėms ir asmens duomenų apsaugai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. balandžio 1 d.

KONTEKSTAS

Galimybė turėti prieigą prie internetinių turinio paslaugų keliaujant buvo suteikta netrukus po to, kai ES vartotojai pradėjo naudotis naujomis judriojo telefono tarptinklinio ryšio taisyklėmis, kurios yra ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos dalis. Nuo 2017 m. birželio 15 d. reguliariai keliaujantys žmonės moka už mobilųjį internetą tiek, kiek savo gyvenamosios vietos šalyje, jeigu naudojasi juo sąžiningai, nesvarbu, kur keliautų ES viduje.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1128 dėl internetinių turinio paslaugų tarpvalstybinio perkeliamumo vidaus rinkoje (OL L 168, 2017 6 30, p. 1–11)

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/1128 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 192 final, 2015 5 6)

paskutinis atnaujinimas 07.02.2018