Statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl nuoseklaus statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus užtikrinimo ES

Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 taikomas nuo 1990 m. lapkričio 13 d.

Priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB) Nr. 3037/90, nuo 2008 m. sausio 1 d. NACE 2 red. taikoma visose srityse, išskyrus trumpojo laikotarpio statistinius duomenis ir darbo sąnaudų indeksą, kuriems ji taikoma nuo 2009 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

NACE: ES ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus pavadinimo santrumpa, kilusi iš prancūziško pavadinimo Nomenclature statistique des activités économiques.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1–39)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1893/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1–26)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 13.11.2017