ES žemės ūkio maisto produktų grandinės taisyklių vykdymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2017/625 dėl žemės ūkio maisto produktų grandinės oficialios kontrolės

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Žemės ūkio maisto produktų grandinė

Reglamente pateikiamos oficialios kontrolės taisyklės, taikomos visoms maisto ir pašarų įmonėms, nuo pirminių gamintojų iki mažmenininkų ir maitinimo įstaigų, taip pat augalų ir gyvūnų veisėjams, augintojams ir pardavėjams.

Taikymo sritis

Rizika grindžiama sistema

Gyvūnų gerovė

Valstybių narių bendradarbiavimas

Skaidrumas

Nacionalinės institucijos turi skelbti metines ataskaitas.

Finansavimas

Oficialios kontrolės mokesčių apskaičiavimo taisyklės užtikrins, kad valstybės narės tinkamai finansuotų savo kontrolės sistemą, o mokesčiai neviršytų oficialios kontrolės vykdymo išlaidų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Daugelis reglamento straipsnių, pavyzdžiui, susijusių su jo taikymo sritimi, apibrėžtimis, taisyklėmis kompetentingoms institucijoms, oficialios kontrolės finansavimu ir kompetentingų institucijų įgyvendinimo užtikrinimo veikla, taikomi nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Vėlesni Reglamento (ES) 2017/625 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2021 m. kovo 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/405, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 į Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus žmonėms vartoti skirtus gyvūnus ir prekes, sąrašai (OL L 114, 2021 3 31, p. 118–150)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. kovo 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/466 dėl laikinųjų rizikos žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai bei gyvūnų gerovei išvengimo priemonių esant tam tikriems dideliems valstybių narių kontrolės sistemų sutrikimams dėl koronaviruso sukeltos ligos (COVID-19) (OL L 98, 2020 3 31, p. 30–33)

Žr. konsoliduotą versiją.

2019 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1014, kuriuo nustatomos išsamios pasienio kontrolės postų, įskaitant tikrinimo centrus, ir šių postų ir centrų sąrašuose naudojamų formų, kategorijų bei vartojamų santrumpų būtiniausių reikalavimų taisyklės (OL L 165, 2019 6 21, p. 10–22)

2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1012, kuriuo nukrypstant nuo kontrolės punktų skyrimo taisyklių ir pasienio kontrolės postams taikomų būtiniausių reikalavimų papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (OL L 165, 2019 6 21, p. 4–7)

2019 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1081, kuriuo nustatomos darbuotojų, vykdančių tam tikrus fizinius patikrinimus pasienio kontrolės postuose, konkrečių mokymo reikalavimų taisyklės (OL L 171, 2019 6 26, p. 1–4)

2019 m. vasario 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/624 dėl konkrečių taisyklių, taikomų vykdant oficialią mėsos gamybos ir gyvų dvigeldžių moliuskų auginimo bei natūralaus valymosi vietų kontrolę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 (OL L 131, 2019 5 17, p. 1–17)

2018 m. vasario 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/631, kuriuo įsteigiamos Europos Sąjungos augalų kenkėjų etaloninės laboratorijos ir papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 (OL L 105, 2018 4 25, p. 1–2)

2018 m. kovo 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/329, kuriuo skiriamas Europos Sąjungos gyvūnų gerovės etaloninis centras (OL L 63, 2018 3 6, p. 13–14)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB (OL L 189, 2014 6 27, p. 1–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1–29)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas) (OL L 300, 2009 11 14, p. 1–33)

Žr. konsoliduotą versiją.

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (OL L 303, 2009 11 18, p. 1–30)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/120/EB, nustatanti būtiniausius kiaulių apsaugos standartus (kodifikuota redakcija) (OL L 47, 2009 2 18, p. 5–13)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 2008/119/EB, nustatanti būtiniausius veršelių apsaugos standartus (kodifikuota redakcija) (OL L 10, 2009 1 15, p. 7–13)

Žr. konsoliduotą versiją.

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles (OL L 182, 2007 7 12, p. 19–28)

Žr. konsoliduotą versiją.

2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1–16)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičianti Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1–44)

Žr. konsoliduotą versiją.

1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 1999/74/EB, nustatanti būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (OL L 203, 1999 8 3, p. 53–57)

Žr. konsoliduotą versiją.

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (OL L 221, 1998 8 8, p. 23–27)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 28.10.2021