Bendras geležinkelių tinklas Europoje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Direktyva 2012/34/ES siekiama aiškiau išdėstyti teisinį reglamentavimą, taikomą ES geležinkelių sektoriui, kad būtų galima:

Šia direktyva sujungiamos ir panaikinamos trys „pirmojo geležinkelių dokumentų rinkinio“ direktyvos. Tai direktyvos dėl:

Direktyva (ES) 2016/2370 iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Geresnė kokybė dėl konkurencijos

Direktyva 2012/34/ES:

Infrastruktūros valdytojai *

Keleivių vežimo valstybės viduje paslaugos

Iš dalies keičiančia Direktyva (ES) 2016/2370 užtikrinama, kad visos geležinkelio bendrovės turėtų vienodą prieigą prie kelių ir stočių. Tačiau ES šalys gali riboti keleivių vežimo paslaugų teikimą tarp konkrečios išvykimo vietos ir konkrečios paskirties vietos, kai tam pačiam maršrutui taikoma viena ar daugiau viešųjų paslaugų sutarčių. Taip pat atsitinka, jei alternatyviam maršrutui taikoma viena ar daugiau viešųjų paslaugų sutarčių, o naudojantis šia teise kiltų pavojus konkrečios viešųjų paslaugų sutarties ar sutarčių ekonominei pusiausvyrai.

Reguliuojamoji kontrolė

Geležinkelių finansavimas

Kompetentingos valdžios institucijos turi parengti ilgesnio laikotarpio investavimo strategijas, kad galėtų užtikrinti daugiau stabilumo infrastruktūros valdytojui priimant sprendimus dėl investicijų ir planuojant darbus, taip pat daugiau tikrumo investuotojams, kuris paskatintų įmones investuoti į infrastruktūros modernizavimą. Šios strategijos kuriamos ne trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui ir yra atnaujinamos.

Įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimas

Europos Komisija yra priėmusi įgyvendinimo aktų, kuriais papildoma Direktyva 2012/34/ES. Šie aktai yra susiję su:

2017 m. Komisija priėmė Deleguotąjį sprendimą (ES) 2017/2075, kuriuo buvo pakeistas Direktyvos 2012/34/ES VII priedas. Jis yra susijęs su infrastruktūros pajėgumų paskirstymo grafiku.

COVID-19 pandemija

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Infrastruktūros valdytojas – įmonė ar įstaiga, atsakinga už tinklo geležinkelių infrastruktūros eksploatavimą, techninę priežiūrą bei atnaujinimą, taip pat už dalyvavimą ją plėtojant laikantis ES šalies nustatytų taisyklių pagal jos bendrą politiką dėl infrastruktūros plėtojimo ir finansavimo.
Esminės funkcijos – sprendimų šiais klausimais priėmimas:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (OL L 343, 2012 12 14, p. 32–77)

Vėlesni Direktyvos 2012/34/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. spalio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1429, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės (OL L 333, 2020 10 12, p. 1–5)

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse (OL L 165, 2020 5 27, p. 10–24)

2018 m. lapkričio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/1795, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES 11 straipsnį nustatoma ekonominės pusiausvyros įvertinimo tvarka ir kriterijai (OL L 294, 2018 11 21, p. 5–14)

2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis (OL L 307, 2017 11 23, p. 1–13)

2017 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis sprendimas (ES) 2017/2075, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, VII priedas (OL L 295, 2017 11 14, p. 69–73)

2016 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/545 dėl procedūrų ir kriterijų, susijusių su pamatiniais susitarimais dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo (OL L 94, 2016 4 8, p. 1–11)

2015 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1100 dėl valstybių narių pareigų teikti geležinkelių rinkos stebėjimo ataskaitas (OL L 181, 2015 7 9, p. 1–26)

2015 m. birželio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/909 dėl išlaidų, kurios tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarkos (OL L 148, 2015 6 13, p. 17–22)

2015 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/429, kuriuo nustatoma mokesčių už sąnaudas, patiriamas dėl triukšmo poveikio, taikymo tvarka (OL L 70, 2015 3 14, p. 36–42)

2015 m. vasario 4 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/171 dėl tam tikrų geležinkelio įmonių licencijavimo procedūros aspektų (OL L 29, 2015 2 5, p. 3–10)

2015 m. sausio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/10 dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų prašantiems pareiškėjams taikomų kriterijų, kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 870/2014 (OL L 3, 2015 1 7, p. 34–36)

2014 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 869/2014 dėl naujų keleivių vežimo geležinkeliais paslaugų (OL L 239, 2014 8 12, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 25.01.2021