ES ir JAV susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (ES) 2016/920 dėl JAV ir ES susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos pasirašymo

ES ir JAV susitarimas dėl apsaugos standartų, kai asmens duomenys perduodami tarp ES ir JAV teisėsaugos institucijų

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUSITARIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Apsauga

Susitarimu numatomos įvairios asmens duomenų apsaugos priemonės, kai asmens duomenimis keičiasi policija ir baudžiamosios teisenos institucijos, įskaitant:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS IR SUSITARIMAS?

Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. gegužės 20 d. ES ir JAV pasirašė susitarimą 2016 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Duomenų subjektas: asmuo, su kuriuo susiję asmens duomenys.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2016 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/920 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 154, 2016 6 11, p. 1–2)

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (OL L 336, 2016 12 10, p. 3–13)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

paskutinis atnaujinimas 23.01.2017