ES ir JAV keitimasis asmens duomenimis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komisijos komunikatas (COM(2016) 117 final) „Transatlantiniai duomenų srautai. Pasitikėjimo sugrąžinimas taikant griežtas apsaugos priemones“

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Jame apžvelgiami veiksmai, kurių ėmėsi Europos Sąjunga (ES) siekdama 2013 m. komunikate „Pasitikėjimo ES ir JAV duomenų mainais atkūrimas“ nurodytų tikslų. Šis Europos Komisijos komunikatas buvo paskelbtas pasirodžius pranešimams apie JAV įgyvendinamas didelio masto žvalgybos duomenų rinkimo programas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2013 m. komunikate nustatyti 3 pagrindiniai veiksmai, siekiant atkurti pasitikėjimą ES ir JAV duomenų mainais:

Reformos priemonių rinkinį sudaro 2 priemonės:

Šis priemonių rinkinys buvo oficialiai patvirtintas 2016 m. balandžio mėnesį.

2013 m. „Saugaus uosto“ komunikate nurodyta keletas šios sistemos veikimo trūkumų. Visų pirma:

Svarbiausi ES ir JAV „privatumo skydo“ – naujo „Saugaus uosto“ taisykles pakeičiančio taisyklių rinkinio – pasiekimai komunikate suskirstyti į keturias kategorijas:

Komunikate teigiama, kad bendruoju susitarimu dėl duomenų apsaugos yra įtvirtintos suderintos ir visapusiškos duomenų apsaugos priemonės, kurios bus taikomos visiems transatlantiniams atitinkamų institucijų duomenų mainams baudžiamosios teisės vykdymo srityje (arba privačių subjektų ir teisėsaugos institucijų tarpusavio duomenų perdavimui, remiantis tarptautiniu susitarimu, pvz., dėl keleivio duomenų įrašų, ar terorizmo finansavimo sekimo programa). Visų pirma:

Bendrąjį susitarimą dėl duomenų apsaugos ES ir JAV pasirašė 2016 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

„Saugus uostas“: taip vadinamas 2000 m. ES ir JAV nustatytų taisyklių dėl ES įmonių asmens duomenų perdavimo JAV įmonėms ir jų vėlesnio panaudojimo rinkinys. 2016 m. spalio mėn. Europos Teisingumo Teismo paskelbtas „Saugaus uosto“ sprendimas dėl tinkamumo (kuriame teigiama, jog taisyklėmis transatlantinių duomenų mainuose užtikrinamas tinkamas apsaugos lygis) buvo pripažintas negaliojančiu ir jį per tą laiką pakeitė ES ir JAV „privatumo skydas“.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Transatlantiniai duomenų srautai. Pasitikėjimo sugrąžinimas taikant griežtas apsaugos priemones“ (COM(2016) 117 final, 2016 2 29)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

paskutinis atnaujinimas 28.11.2016