Asmens duomenų apsauga (nuo 2018 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Piliečių teisės

Šiuo reglamentu sustiprinamos galiojančios teisės, numatomos naujos teisės ir suteikiama galimybė piliečiams geriau kontroliuoti savo asmens duomenis. Tarp šių teisių yra:

Taisyklės įmonėms

BDAR numatytos šios priemonės, atveriančios verslo galimybes ir skatinančios inovacijas:

Peržiūra

Iki 2020 m. gegužės 25 d. Europos Komisija pateikia šio reglamento vertinimo ir peržiūros ataskaitą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2020