2012-2015 m. ES strategija dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės

ES priėmė strategiją dėl gyvūnų gerovės sprendžiant nepakankamo reikalavimų šioje srityje laikymosi problemą, siekiant pagerinti ekonominę gyvūnų gerovės vertę verslo subjektams ir išplėsti žinias apie aukšto lygio gyvūnų gerovės poreikį.

NUORODOS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl Europos Sąjungos 2012-2015 m. strategijos dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos (COM(2012)06 galutinis/2, 2012 2 15 - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Europos Sąjungos funkcionavimo sutarties 13 straipsnyje pripažįstama, kad gyvūnai yra gebantys jausti gyvi padarai, todėl formuluojant ir vykdant ES politiką, reikia atsižvelgti į visus gyvūnų gerovės reikalavimus.

Dėl ūkininkavimo sistemų, klimato sąlygų ir vietovių įvairovės valstybėse narėse tapo ganėtinai sunku susitarti dėl gyvūnų gerovės taisyklių visos ES mastu ir atsirado papildomų sunkumų užtikrinant teisingą ir vienodą šių taisyklių laikymąsi.

Šis nevienodas taisyklių laikymasis, taip pat ir faktas, kad yra įstatyminių spragų, reiškia, jog ne su visais gyvūnais ES elgiamasi pagal tuos pačius standartus, o ūkininkai šalyse, kur taisyklių laikomasi griežčiau, patenka į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį.

ES gyvūnų gerovės strategija (2012-2015 m.) siekiama pagerinti gerovės sąlygas gyvūnams ūkiuose, zoologijos soduose ir naudojamiems eksperimentiniais tikslais. Taip apima dvejopą požiūrį:

Išsamaus gyvūnų gerovės teisės akto pristatymas: remiantis poveikio įvertinimo rezultatais, Europos Komisija svarsto apie supaprastintos teisinės struktūros įvedimą, remiantis holistiniu požiūriu, susitelkiant ties faktiniais gyvūnų gerovės rezultatais. Tai taip pat akcentuotų visų susijusių šalių (valstybių narių, vadovybių, gyvūnų laikytojų, gyvūnų augintojų, mažmenininkų ir t. t.) mokymo ir profesinius standartus.

Dabartinių Komisijos priemonių sustiprinimas, į jį įeina:

Paskutinį kartą atnaujinta: 06.02.2014