Europos socialinis fondas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendri tikslai

ESF investuoja į žmones, kad pagerintų jų galimybes įsidarbinti ir mokytis ES. 2014–2020 m. laikotarpiu ypatingą dėmesį siekiama skirti pažeidžiamoms grupėms, visų pirma jaunimui. Reglamente nustatoma ESF aprėptis ir jo santykis su Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI).

Pagrindiniai teminiai tikslai

ESF susitelkia į teminius tikslus, įskaitant:

Reikalavimus atitinkantys regionai

ESF finansavimą gali gauti visos ES šalys. Įvairios organizacijos iš viešojo ir privačiojo sektorių gali kreiptis paramos per ES šalis.

Biudžeto prioritetai

Pirmą kartą ESF nustatyta mažiausia dalis – 23,1 % viso sanglaudos politikos finansavimo, t. y. daugiau kaip 80 mlrd. eurų, skirta ESF programavimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Kiekvienoje ES šalyje bent 20 % ESF turi būti skirta socialinei įtraukčiai ir kovai su skurdu. Tai reiškia, kad pagalba bus teikiama pažeidžiamiems asmenims ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, kad šie asmenys įgautų gebėjimų ir rastų darbo vietų, kurių jiems reikia integruojantis į darbo rinką.

ESF turi teikti tikslinę pagalbą jaunimui, papildydama JUI biudžetą bent 3,2 mlrd. eurų. Ši iniciatyva remia išimtinai tik jaunuolius, kurie nedirba, nestudijuoja ir nesimoko, iš regionų, kuriuose jaunimo nedarbas viršija 25 %.

Siekiant kovoti su nuolatos dideliu jaunimo nedarbo lygiu ES, Reglamentu (ES) 2015/779 iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013. Juo 2015 m. didinamas pradinis išankstinis finansavimas, skiriamas pagal JUI remiamoms veiksmų programoms, nuo 1 iki 30 %.

Dėmesys rezultatams

Programos turi būti orientuotos į rezultatus ir paremtos papildomumo principu*. Kuriant realų poveikį svarbų vaidmenį atlieka lėšų telkimo mechanizmas (t. y. atitinkamai tikslinei grupei skirtos labai tikslinės priemonės).

Įgyvendinimas

ES šalių ir Europos Komisijos suderintose partnerystės sutartyse ir veiksmų programose nustatomas strateginių investicijų pagrindas nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė

Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nurodyta, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmo atveju paramos gavėjas gali būti ES šalies privačiosios teisės subjektas („privatusis partneris“). Privatusis partneris (pasirinktas veiksmui įgyvendinti), kaip paramos gavėjas, gali būti pakeistas per įgyvendinimo laikotarpį, jeigu to reikalaujama pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutarties arba pagal privačiojo partnerio ir finansų įstaigos, bendrai finansuojančių veiksmą, pagrindinio finansavimo susitarimo sąlygas.

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1076 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės. Kai įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės veiksmą, finansuojamą Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) lėšomis, pakeičiamas paramos gavėjas, būtina užtikrinti, kad po pakeitimo naujas partneris ar įstaiga suteiktų bent tą pačią paslaugą ir laikytųsi tų pačių minimalių kokybės standartų, kurių buvo reikalaujama pradinėje viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartyje. Šiame reglamente taip pat nustatomos procedūros, susijusios su pasiūlymais pakeisti privatųjį partnerį ir privačiojo partnerio patvirtinimu, taip pat minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į ESI fondų finansuojamų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Papildomumo principas: ES finansavimas negali pakeisti ES šalies nacionalinių išlaidų.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (OL L 175, 2015 7 4, p. 1–3)

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014, kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 87, 2014 3 22, p. 1–48)

2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2018