Europos regioninės plėtros fondas (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

Visų ES šalių regionai turi teisę gauti finansavimą, tačiau pagalba teikiama atsižvelgiant į ES prioritetus ir regiono kategoriją.

Pagrindiniai teminiai tikslai

ERPF sutelkia savo investicijas į keturis pagrindinius teminius tikslus:

Investicijų rūšys

Bendras biudžetas

2014–2020 m. biudžetą sudaro per 185 mlrd. eurų.

Politikos ir biudžeto prioritetai

Įgyvendinimas

Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva

Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, nustatyta Reglamentu (ES) 2020/460, siūlo ES šalims galimybę pasinaudoti 37 mlrd. eurų iš ESI fondų, kad būtų sustiprintos sveikatos sistemos ir paremtos mažosios ir vidutinės įmonės, sutrumpinta darbo laiko tvarka ir bendruomenės paslaugos.

Specialios koronaviruso priemonės: lankstesnis ESI fondo naudojimas

Iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2020/558 leidžiama ES šalims perkelti išteklius tarp Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tarp skirtingų kategorijų regionų ir tarp trijų fondų konkrečių prioritetinių sričių.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sanglaudos politikos programoms, susijusioms su COVID-19, ataskaitiniais metais išimties tvarka gali būti taikomas 100 % ES finansavimas. Priemonėmis taip pat supaprastinamas programų patvirtinimas, kad būtų pagreitintas įgyvendinimas, palengvintas finansinių priemonių naudojimas ir supaprastinti auditai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289–302)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1301/2013 pakeitimai buvo įtraukti į originalų tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2056, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (OL L 294, 2017 11 11, p. 26)

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (OL L 148, 2014 5 20, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 07.07.2020