Sanglaudos fondas (2014-2020 m.)

Šiame reglamente išdėstomi ES sanglaudos fondo tikslai 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu. Sanglaudos fondas yra viena iš ES finansinių priemonių, kuriomis siekiama mažinti regionų vystymosi skirtumus.

DOKUMENTAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006.

SANTRAUKA

Sanglaudos fondas remia skurdesnius ES regionus, siekdamas skatinti augimą, užimtumą ir tvarų vystymąsi. Sanglaudos fondo parama gali būti skiriama valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) gyventojui nesiekia 90 % ES vidurkio. Sanglaudos fondo indėlis į valstybių narių viešąsias išlaidas negali būti didesnis nei 85 %.

Veiklos sritys

Sanglaudos fondas bendrai finansuoja veiksmus, kuriais siekiama:

vystyti transeuropinius transporto tinklus;

remti ES aplinkos politikos tikslus, t. y. skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiąją energiją, remti tvarius transporto projektus, kurie nepriklauso transeuropiniams transporto tinklams;

teikti techninę paramą.

Investavimo prioritetai apima projektus, kurie skatina:

mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomiką;

prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą;

aplinkos apsaugą ir išsaugojimą;

tvarų transportą ir silpnųjų vietų šalinimą.

2014-2020 m. finansavimo laikotarpiu transporto infrastruktūros projektams, kurie turi papildomos vertės Europai ir kurie yra numatyti Europos infrastruktūros tinklų priemonių reglamente (Nr. 1316/2013), finansuoti bus skiriama 10 mlrd. eurų.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Dėl išlaidų tinkamumo finansuoti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu. Vis dėlto Sanglaudos fondas negali finansuoti šių išlaidų:

atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimas ar statyba;

investicijos, kuriomis siekiama mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant veiklą, kuriai taikoma prekybos taršos leidimais sistema;

būstų sektorius (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimą);

tabako gamyba, perdirbimas ir prekyba;

sunkumų patiriančios įmonės;

investicijos į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros poveikį aplinkai.

Reglamentas turės būti peržiūrėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1300/2013

2013 12 21

-

OL L 347, 2013 12 20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014-2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20).

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006.

Paskutinį kartą atnaujinta: 17.04.2014