Europos teritorinio bendradarbiavimo stiprinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritoriniam bendradarbiavimui

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomi Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) tikslai, kriterijai ir lėšos 2014-2020 m., ypatingą dėmesį skiriant vienam iš ES regioninės politikos tikslų - Europos teritoriniam bendradarbiavimui (ETB).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendri tikslai

Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB) yra ES regioninės politikos esminis tikslas, ir jį finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Reglamente aprašomas ETB kontekstas ir bendri principai, apibrėžiama ERPF aprėptis siekiant teritorinio bendradarbiavimo tikslų 2014-2020 m.

ETB tikslas - skatinti skirtingų ES šalių regionus ir miestuskartu dirbti ir mokytis vieniems iš kitų per bendras programas, projektus ir tinklus.

Yra trijų tipų ETB programos:

tarpvalstybinis bendradarbiavimas, kai finansuojami bendri projektai, įgyvendinami ES pasienyje, pavyzdžiui, tarp kaimyninių regionų prie sausumos ir jūrų sienų arba tarp regiono bent vienoje ES šalyje ir vienoje prie ES išorės sienos esančioje trečiojoje šalyje. Šie trečiųjų šalių regionai neįtraukiami į programas pagal ES išorės finansavimo priemones;

tarptautinio bendradarbiavimo programos, kuriose dalyvauja nacionaliniai, regioniniai ir vietos partneriai, bendradarbiaujantys platesnėse srityse, kaip antai Baltijos jūros regionas;

tarpregioninis bendradarbiavimas, kurio projektuose gali dalyvauti visos ES šalys. Šis programų tipas apima projektus ir tinklus, kuriuose skirtingų šalių regioninės ir vietos institucijos keičiasi patirtimi ir gerąja praktika. Projektų tikslas - užtikrinti veiksmingą sanglaudos politikos išteklių panaudojimą.

Programų valdymas

ETB programose dalyvauja ES šalių grupė ir kartais trečiosios šalys, todėl jas valdo dalyvaujančiųjų šalių bendrai paskirta institucija.

Ataskaitų teikimas

Reglamentu (ES) 2015/207 nustatomos išsamios taisyklės, kuriomis vadovaujančiosios institucijos turi vadovautis rengdamos metines ir galutines įgyvendinimo ataskaitas.

Biudžetas

ERPF biudžetas, skirtas ETB 2014-2020 m. laikotarpiui, sudaro 8,9 mlrd. eurų. Biudžeto paskirstymas trim pagrindiniams programų tipams:

tarpvalstybinis bendradarbiavimas - 6,6 mlrd. eurų;

tarptautinis bendradarbiavimas - 1,8 mlrd. eurų;

tarpregioninis bendradarbiavimas - 500 mln. eurų.

Bendradarbiavimo programų sąrašas

Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2014/366/ES sudaromas bendradarbiavimo programų sąrašas ir nustatoma kiekvienai programai skiriama paramos iš ERPF suma.

KONTEKSTAS

ERPF yra vienas iš penkių Europos struktūrinių ir investicijų fondų, kurie dirba drauge, kad remtų ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą ir prisidėtų prie ES strategijos„Europa 2020“ tikslų siekiant sumanaus, tvaraus ir integracinio augimo.

DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1299/2013

2013 12 21

-

OL L 347, 2013 12 20, p. 259-280

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320-469)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289-302)

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL L 210, 2006 7 31, p. 19-24). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5-44). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (OL L 138, 2014 5 13, p. 45-50)

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014, kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 87, 2014 3 22, p. 1-48)

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/366/ES, kuriuo sudaromas bendradarbiavimo programų sąrašas ir nustatoma 2014-2020 m. kiekvienai programai iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamos visos paramos bendra suma Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui siekti (OL L 178, 2014 6 18, p. 18-25). Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/388/ES dėl regionų ir teritorijų, tinkamų gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpvalstybinius ir tarptautinius komponentus 2014-2020 m., sąrašo sudarymo (OL L 183, 2014 6 24, p. 75-134)

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra (OL L 57, 2014 2 27, p. 7-20)

2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir saugojimo sistemos taikymo taisyklės (OL L 223, 2014 7 29, p. 7-18)

2015 m. sausio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/207, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl pažangos ataskaitos modelių, informacijos apie didelės apimties projektą teikimo, bendrojo veiksmų plano, investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo įgyvendinimo ataskaitų, valdymo pareiškimo, audito strategijos, audito nuomonės ir metinės kontrolės ataskaitos modelių, taip pat išlaidų ir naudos analizės atlikimo metodikos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 nuostatų dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo įgyvendinimo ataskaitų modelio įgyvendinimo taisyklės (OL L 38, 2015 2 13, p. 1-122)

paskutinis atnaujinimas 12.10.2015