Viešieji pirkimai: taisyklės vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vertės ribos

Sutartis sudaro nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, viešosios įmonės ar subjektai, turintys specialiąsias arba išimtines teises pagal direktyvos taisykles (t. y. subjektai, kuriems taikoma ši direktyva), kai jų vertė yra didesnė nei šios lubos (galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.):

Europos Komisija vertina šias vertės ribas kas dvejus metus, kad nustatytų, ar jas reikia keisti, atsižvelgiant į ES tarptautinius įsipareigojimus.

Taikymo sričiai priklausanti veikla

Direktyva taikoma viešiesiems pirkimams, kurie skirti:

Išimtys

Direktyva netaikoma sutartims:

Naujos standartinės pranešimų apie pirkimus formos

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/1986 nustatomos naujos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus. Šios formos buvo taikomos visiems naujiems su viešaisiais pirkimais susijusiems pranešimams iki 2016 m. balandžio 18 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2014 m. balandžio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 18 d.

KONTEKSTAS

ES bendro pobūdžio teisės aktai, kuriais nustatomos viešųjų pirkimų taisyklės, pateikiami Direktyvoje 2014/24/ES. Šiomis taisyklėmis nustatytos procedūros, kurių reikia laikytis ir išdėstyta, kad nacionalinės valdžios institucijos, kurios vykdo viešuosius pirkimus ir kviečia teikti pasiūlymus reikiamiems darbams atlikti, privalo vienodai elgtis su visais pareiškėjais ir vengti bet kokios jų diskriminacijos. Jie taip pat turi veikti ir priimti sprendimus skaidriai.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243–374)

Paskesni Direktyvos 2014/25/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1–64)

Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (OL L 296, 2015 11 12, p. 1–146)

paskutinis atnaujinimas 19.09.2016