Prudenciniai reikalavimai kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, kuriuo užtikrinama, kad bankai ir investicinės įmonės kontroliuotų riziką ir turėtų pakankamą kapitalą

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu siekiama sugriežtinti prudencinius reikalavimus bankams, siekiant užtikrinti jų pakankamus kapitalo rezervus ir likvidumą. Pagrindinis jo tikslas - padidinti bankų patikimumą ir atsparumą nepalankiausioms ekonominėms sąlygoms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Plačiąja prasme reglamentu nustatomas bendras suderintų prudencinių taisyklių, kurių bankai turi laikytis visoje ES, rinkinys. Šiuo vadinamuoju Bendru taisyklių sąvadu siekiama užtikrinti vienodą visuotinių standartų („Bazelis III“) taikymą banko kapitalui visose ES šalyse.

Konkretūs aspektai:

didesni ir geresni reikalavimai dėl kapitalo. Reikalaujama, kad bendrasis bankų kapitalas sudarytų ne mažiau kaip 8 % jų turto, įvertinto pagal riziką. Į saugų turtą (pvz., pinigus) nėra atsižvelgiama, o kitas turtas (kaip antai paskolos kitoms įstaigoms) yra laikomas rizikingesniu, todėl jo rizikos koeficientas yra didesnis. Kuo daugiau įstaiga turi rizikingo turto, tuo didesnio kapitalo jai reikia;

likvidumo priemonės. Siekiant užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai likvidumo priemonių (pvz., pinigų ar kito turto, kuris gali būti greitai konvertuojamas į pinigus, neprarandant vertės arba prarandant nedaug vertės), reglamentu nustatomi du likvidumo rezervai:

padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai likvidžiojo turto trumpuoju laikotarpiu;

grynasis pastovaus finansavimo poreikis, kuriuo siekiama užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamą stabilų finansavimą savo turtui ir veiklai vidutinės trukmės laikotarpiu;

sverto poveikio ribojimas. Reglamentu numatoma nauja reguliavimo priemonė, vadinama sverto koeficientu. Jos tikslas - atgrasyti bankus nuo pernelyg didelių įsiskolinimų finansinėms rinkoms. Nuo 2015 m. bankai privalo viešai skelbti savo sverto koeficientus. Prireikus, Komisija pasiūlys teisės aktus, kad nuo 2018 m. šis naujasis koeficientas taptų privalomu bankams.

Reglamentas priklauso teisės aktų rinkiniui, kuriame yra ir direktyva. Juo siekiama sustiprinti ES bankų sektoriaus atsparumą. Direktyva 2013/36/ES reglamentuojama indėlių priėmimo veikla, o šiuo reglamentu nustatomi finansų įstaigoms taikomi prudenciniai reikalavimai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. birželio 28 d.

KONTEKSTAS

Europos Komisijos interneto svetainės skiltis apie teisės aktą dėl reikalavimų kapitalui

DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

2013 6 28

-

OL L 176, 2013 6 27, p. 1-337

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338-436)

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1-59)

paskutinis atnaujinimas 07.10.2015